reklam: diyarbakirescort.com - malatya escort - - eskisehir escort
C�SED - Cinsel Sa�l�k Enstit�s� Derne�i http://www.cised.org.tr C�SED - Bas�n A��klamalar� Copyright 2024 cised.org.tr <![CDATA[C�SEF: ��LKEM�ZE GE�M�� OLSUN VE BA�IMIZ SA� OLSUN!�]]>

C�SEF BA�KANI CEM KEÇE: “GÜN SUÇLAMA, YARGILAMA DE��L, B�RL�K VE DAYANI�MA �Ç�NDE OLMA GÜNÜDÜR!" Cinsel Sa�l�k Dernekleri Federasyonu (C�SEF) Ba�kan� Psikoterapist Cem Keçe, ülkemizin ya�ad��� büyük deprem felaketinin ard�ndan yapt��� aç�klamada “Depremde hayat�n� kaybeden vatanda�lar�m�za rahmet, yak�nlar�na sab�r, yaral� vatanda�lar�m�za acil �ifalar diliyoruz” dedi. Keçe, “Bu ... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/451/cisef-�ulkemize-gecmis-olsun-ve-basimiz-sag-olsun-� http://www.cised.org.tr/basin/451/cisef-�ulkemize-gecmis-olsun-ve-basimiz-sag-olsun-� 2023-02-07
<![CDATA[C�SED: D�NYA KADINLAR G�N� KUTLU OLSUN!]]>

C�SED BA�KANI CEM KEÇE: “KADINLAR DÜNYANIN RENKLER�D�R!" Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) cinsel terapistleri, her y�l kutlanan Dünya Kad�nlar Günü’nün bu y�lki slogan�n�n “Önyarg�lar� K�r�rn!” oldu�unu belirterek daha iyi bir dünya için kad�nlar�n s�rf kad�n olduklar� için maruz kald�klar� önyarg�lar� k�rmak, toplumsal cinsiyet e�itli�ini sa�lamak ve sürdürmek için... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/450/cised-dunya-kadinlar-gunu-kutlu-olsun http://www.cised.org.tr/basin/450/cised-dunya-kadinlar-gunu-kutlu-olsun 2022-03-08
<![CDATA[C�NSEL TERAP�DE NELER YAPILMAZ?]]>

Cinsel terapi, cinsel dan��manl�k ve cinsel tedavi oturumlar�, cinsel terapi veya cinsel dan��manl�k ofislerinde, hekim muayenehanelerinde veya hastanelerde yap�labilir. Cinsel terapilerin, cinsel dan��manl�klar�n ve cinsel tedavilerin, klinik deneyimlere, psikoloji ve cinsel sa�l�k kuramlar�na ve t�bbi seksoloji bilimine dayanmas� ve etik kurallara uygun olmas� gerekir. Cinsel sorunla ba�vuran bireylerde psikiyatristlerin muayenesi veya cinsel terapistlerin ve cinsel dan��manlar�n gör&... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/449/cinsel-terapide-neler-yapilmaz http://www.cised.org.tr/basin/449/cinsel-terapide-neler-yapilmaz 2021-11-26
<![CDATA[YEN� 20 �UBE A�IYORUZ]]>

“Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED), alan�nda önde gelen güzide akademisyenleri, hekimleri ve ruh sa�l��� profesyonellerini bünyesinde bar�nd�ran, Türkiye'nin her ilinde örgütlenmeyi hedefleyen, Türkiye'nin en örgütlü ve en güçlü cinsel sa�l�k derne�i olmas�n�n yan�nda, Dünya Cinsel Sa�l�k Birli�i (WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (EFS), Uluslararas� Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstit&u... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/448/yeni-20-sube-aciyoruz http://www.cised.org.tr/basin/448/yeni-20-sube-aciyoruz 2021-10-14
<![CDATA[KONUMUZ ET�K...]]>

KONUMUZ ET�K... "�yi insan", her insanda olmas� gereken erdem, iyilik, ölçülülük gibi geçerli ve evrensel de�erlerin sözcülü�ünü ve savunuculu�unu yapan insand�r. Genel konular� insan ya�am�, iyi insan olma, erdem ve onur olan t�bbi etik, en genel anlamda t�bbi uygulamlar�n ve tutumlar�n iyi ya da kötü, do�ru ya da yanl�� olarak de�erlendirilmesi ve bu de�erlendirmelerin belirli ilkelere oturtulmas� giri�imid... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/447/konumuz-etik http://www.cised.org.tr/basin/447/konumuz-etik 2021-09-17
<![CDATA[D�nya Cinsel Sa�l�k G�n�'m�z Kutlu Olsun! ]]>

Kamuoyuna 04.09.2021 C�SED Genel Merkezi - ANKARA Dünya Cinsel Sa�l�k Günü'müz Kutlu Olsun! Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) olarak üyesi oldu�umuz, Dünya Cinsel Sa�l�k Birli�i (WAS) taraf�ndan 4 Eylül olarak belirlenen "Dünya Cinsel Sa�l�k Günü", herhangi bir ayr�m yapmaks�z�n, her türlü ki�isel tercihe sayg� duyarak, insanlar� cinsel sa�l�k konusunda ayd�nlatmay� ve hurafelerden uzakla�arak... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/446/dunya-cinsel-saglik-gunumuz-kutlu-olsun http://www.cised.org.tr/basin/446/dunya-cinsel-saglik-gunumuz-kutlu-olsun 2021-09-06
<![CDATA[K�MLER VAJ�N�SMUS TEDAV�S� YAPAB�L�R?]]>

Kamuoyuna; Baz� sivil toplum kurulu�lar�n�n cinsel ili�ki korkusu ve kayg�s� olarak bilinen vajinismus ve cinsel tedavi uygulamalar� hakk�nda ba�latt��� tart��malar hakk�nda Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) ve Jineseksoloji Derne�i olarak biz de kurumsal görü�lerimizi payla�mak istiyoruz. Amerikan Psikiatri Birli�i’nin 2013 y�l�nda yay�nlad��� “Mental Bozukluklar�n Tan�sal ve �statistiksel El Kitab� – 5”de; vajinusmus ve a�r�l� cinsel ... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/445/kimler-vajinismus-tedavisi-yapabilir http://www.cised.org.tr/basin/445/kimler-vajinismus-tedavisi-yapabilir 2021-07-03
<![CDATA[Baz� dokunu�lar�n izi kal�r...]]>

Sevgili vatanda�lar�m�z, medya mensuplar�m�z ve sivil toplum kurulu�lar�m�z; Mustafa Kemal Atatürk'ün dedi�i gibi vatan�m�z� korumak ve sevmek çocuklar�m�z� korumakla ba�lar. Gelece�imizin teminat� olan çocuklar�m�z� her türlü cinsel, fiziksel ve duygusal istismardan, i�galden ve ihmalden korumak ad�na Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) olarak #Baz�Dokunu�lar�n�ziKal�r hashtagiyle ba�ta PEDOF�L� olmak üzere çocuklar�m�za y... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/444/bazi-dokunuslarin-izi-kalir http://www.cised.org.tr/basin/444/bazi-dokunuslarin-izi-kalir 2021-06-29
<![CDATA[KAMUOYUNA]]>

"Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) ad�na, C�SED Terapisti ünvan�n� kullanarak medyaya görü� bildirmek veya her türlü sosyal medyada görü� payla�mak sadece C�SED Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, C�SED �ube Ba�kanlar�'na ve C�SED E�itmenleri'ne verilmi� bir hakt�r. Yetkili ki�iler d���nda payla��lan görü�ler C�SED'in resmi görü�leri de�ildir. Yetkisi olmad��� halde C�SED ad�na aç�klama yapan ... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/443/kamuoyuna http://www.cised.org.tr/basin/443/kamuoyuna 2021-05-03
<![CDATA[10 May�s D�nya Psikologlar G�n� Kutlu Olsun!]]>

C�SED GENEL BA�KANI PS�KOTERAP�ST CEM KEÇE: “TOPLUMUN PS�KOLOGLARA, PS�KOLOGLARIN DA B�R MESLEK YASASINA �HT�YAÇLARI VAR!” Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED), 10 May�s Dünya Psikologlar Günü için bir kutlama mesaj� yay�nlad�. C�SED terapistleri bu mesajda, bir meslek yasalar� olmad��� için kar��la�t�klar� tüm zorluklara ra�men mesleklerini icra etmeye çaba gösteren ve bireylerin ruhsal sa�l���n�n korunm... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/442/10-mayis-dunya-psikologlar-gunu-kutlu-olsun http://www.cised.org.tr/basin/442/10-mayis-dunya-psikologlar-gunu-kutlu-olsun 2021-05-10
<![CDATA[C�SED Bas�n A��klamas�]]>

Sevgili meslekta�lar�m�z; “Cinsel bozukluklar” tan� koyma, formülasyon yapma, cinsel terapi, medikal tedavi ve dan��manl�k uygulama konular�nda istismara aç�k bir alan olmas� nedeniyle hastalar�n veya dan��anlar�n dikkat etmesi gereken baz� önemli noktalar vard�r. “Hekim olmayan ruh sa�l��� profesyonelleri yeterli e�itimleri ve süpervizyonu ald�klar� takdirde bir hekim taraf�ndan organik patolojisi olmad��� tespit edilen dan��anlara cinsel terap... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/441/cised-basin-aciklamasi http://www.cised.org.tr/basin/441/cised-basin-aciklamasi 2021-04-25
<![CDATA[C�SED 5. Ulusal Cinsel Sa�l�k Kongresi (2021) - A��klamas�]]>

1-4 Nisan 2021 tarihleri aras�nda Antalya'da organize edilen C�SED 5. ULUSAL C�NSEL SA�LIK KONGRES�'nin ard�ndan C�SED Genel Ba�kan� Psikoterapist Cem KEÇE, yay�nlad��� te�ekkür mesaj�nda, son derece zengin içerikli bir bilimsel kongreyi daha ba�ar�yla tamamlad�klar�n� ifade etti. Keçe, ülke çap�nda cinsel sa�l�k alan�nda yap�lan en büyük kongre olan ve bilimsel bir �öleninin ya�and��� C�SED 5. ULUSAL C�NSEL SA�LIK KO... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/440/cised-5-ulusal-cinsel-saglik-kongresi-2021-aciklamasi http://www.cised.org.tr/basin/440/cised-5-ulusal-cinsel-saglik-kongresi-2021-aciklamasi 2021-04-15
<![CDATA[Aldatma Ter�r �rg�t�ne Giren Ki�iler �rg�t�n A�z�ndan Konu�ur D���n�r ve Hareket Eder!]]>

C�SED GENEL BA�KANI PS�KOTERAP�ST CEM KEÇE: “�HANET VE AFFETMEK �NSANIN DO�ASININ B�R PARÇASIDIR!” Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) evlilik terapistleri, çiftlerin terapiye ba�vurma nedenlerinin ba��nda gelen aldatman�n mutlaka var olan ili�kinin sonunu getirmedi�ini ve ço�u çiftin ili�kilerini yeniden in�a ederek sürdürebildiklerini aç�klad�lar. �li�kilerinin girdi�i ç�kmaz sokaktan ç�k�� yolun... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/439/aldatma-teror-orgutune-giren-kisiler-orgutun-agzindan-konusur-dusunur-ve-hareket-eder http://www.cised.org.tr/basin/439/aldatma-teror-orgutune-giren-kisiler-orgutun-agzindan-konusur-dusunur-ve-hareket-eder 2021-01-28
<![CDATA[Uygulay�c� Belgeler Hakk�nda]]>

Sevgili meslekta�lar�m�z; Sizlerin de bildi�i gibi sivil toplum kurulu�u olan DERNEK’lerin, üniversitelerimizin SÜREKL� E��T�M MERKEZLER�’nin ve E��T�M ORGAN�ZASYON ��RKETLER�’nin vermi� oldu�u E��T�M KATILIM BELGELER�’nin ve UYGULAYICI BELGELER�’nin yani SERT�F�KA’lar�n Sa�l�k Bakanl���, Milli E�itim Bakanl���, YÖK veya di�er devlet kurumlar� nazar�nda resmi bir belge olma vas�flar� yoktur. Ruh sa�l��� profesyonelleri ve hekimler ald�kla... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/438/uygulayici-belgeler-hakkinda http://www.cised.org.tr/basin/438/uygulayici-belgeler-hakkinda 2020-12-15
<![CDATA[C�SED 5. Ulusal Cinsel Sa�l�k Kongresi - 2021]]>

Sevgili C�SED Ailesi, sevgili dostlar�m�z, sevgili meslekta�lar�m�z; Bildi�iniz gibi C�NSELSA�LIK ENST�TÜSÜ DERNE�� (C�SED)’mizin 5. Ulusal Cinsel Sa�l�k Kongresi’ni 26-29 Mart 2020 tarihinde Antalya’da Amara Premier Palace Otel’de yapacakt�k. Ancak Covid-19 pandemisi patlad�, mücbir bir sebep ortaya ç�kt� ve kongremizi “ayn� ko�ullarda” yap�lmak üzere 12-15 Kas�m 2020 tarihlerine ertelemek zorunda kald�k. Ancak T.C. Antalya V... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/437/cised-5-ulusal-cinsel-saglik-kongresi-2021 http://www.cised.org.tr/basin/437/cised-5-ulusal-cinsel-saglik-kongresi-2021 2020-10-23
<![CDATA[Vajinismusta Tek Ba��na Mekanik ve Giri�imsel Tedaviler Uygulanmas� �stenmeyen Sonu�lara Yol A�abiliyor!]]>

C�SED GENEL BA�KANI PS�KOTERAP�ST CEM KEÇE : "VAJ�N�SMUS RUH-BEDEN-Z�H�N BÜTÜNLÜ�ÜYLE TEDAV� ED�LMEL�D�R!" Ülkemizde s�k kar��la��lan cinsel i�lev bozukluklar�ndan biri olan " vajinismus" sorununu birçok kad�n�n ve çiftin hayat�n� kabusa çevirebiliyor, aile içi �iddete, aldatmalara ve gereksiz bo�anmalara yol açabiliyor. Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) cinsel terapistleri , vajinusmus... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/436/vajinismusta-tek-basina-mekanik-ve-girisimsel-tedaviler-uygulanmasi-istenmeyen-sonuclara-yol-acabiliyor http://www.cised.org.tr/basin/436/vajinismusta-tek-basina-mekanik-ve-girisimsel-tedaviler-uygulanmasi-istenmeyen-sonuclara-yol-acabiliyor 2020-10-05
<![CDATA[KAMUOYUNA DUYURULUR]]>

�çi�leri Bakanl���m�z, 02.10.2020 tarihli ve 89780865-153-16230 say�l� "Koronavirüs Ek Tedbirleri" konulu yaz�s�yla, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kurulu�lar�, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ve üst kurulu�lar�, birlikler ve kooperatifler taraf�ndan düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerekti�i de�erlendirilmi�, Vali ve Kaymakamlar�m�za tavsiye niteli�inde bir yaz� göndermi�tir. Bu yaz� gere�inc... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/435/kamuoyuna-duyurulur http://www.cised.org.tr/basin/435/kamuoyuna-duyurulur 2020-10-02
<![CDATA[C�SED: "4 Eyl�l D�nya Cinsel Sa�l�k G�n�n� Kutluyoruz..."]]>

Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i’nin (C�SED) üyesi oldu�u Dünya Cinsel Sa�l�k Derne�i (WAS-World Association for Sexual Health) taraf�ndan ilki 2010'da kutlanan “Dünya Cinsel Sa�l�k Günü” her y�l 4 Eylül’de kutlanmaya devam ediyor. Cinsel sa�l�kta en iyi uygulamalar� te�vik etmeyi amaçlayan bir fark�ndal�k günü olan “Dünya Cinsel Sa�l�k Günü”nün amac�, fiziksel, ruhsal ve sosya... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/433/cised-4-eylul-dunya-cinsel-saglik-gununu-kutluyoruz http://www.cised.org.tr/basin/433/cised-4-eylul-dunya-cinsel-saglik-gununu-kutluyoruz 2020-09-03
<![CDATA[C�SED: "Koronayak Ruh Hali ve Koronafobi Ruh Sa�l���m�z� Tehdit Ediyor!"]]>

C�SED GENEL BA�KANI PS�KOTERAP�ST CEM KEÇE: “CORONA V�RÜS, KORKU, KAYGI VE GEREKS�Z PAN�K KADAR HIZLA BULU�AMAZ!” Ülkemizin en örgütlü ve toplumsal olaylara duyarl� sivil toplum kurulu�lar�ndan birisi olanCinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) psikoterapistleri, dünyada h�zla yay�lan corona virüs salg�n�n�n yol açt��� korku ve pani�in ruhsal sa�l�k için risk olu�turdu�unu vurgulad�lar. KORONAYAK RUH HAL� VE... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/432/cised-koronayak-ruh-hali-ve-koronafobi-ruh-sagligimizi-tehdit-ediyor http://www.cised.org.tr/basin/432/cised-koronayak-ruh-hali-ve-koronafobi-ruh-sagligimizi-tehdit-ediyor 2020-03-16
<![CDATA[C�SED 5. Ulusal Cinsel Sa�l�k Kongresi 12-15 Kas�m 2020 Tarihine Ertelenmi�tir...]]>

Cinsel Sa�l�k Enstitüsü Derne�i (C�SED) olarak 26–29 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da Amara Premier Palace Otel’de yakla��k 500 ki�inin kat�l�m�yla C�SED 5. Ulusal Cinsel Sa�l�k Kongresi’ni düzenlemeyi planlam��t�k. Son ana kadar da kongremizi yapmaya kararl�yd�k. Ancak bilindi�i üzere, bugüne kadar 4 bin 300’den fazla insan�n ölümüne, 121 binden fazla insan�n karantina alt�na al�nmas�na neden olan corona virüsle ilg... Bas�n A��klamas�n�n detaylar� i�in t�klay�n�z.

]]>
http://www.cised.org.tr/basin/431/cised-5-ulusal-cinsel-saglik-kongresi-12-15-kasim-2020-tarihine-ertelenmistir http://www.cised.org.tr/basin/431/cised-5-ulusal-cinsel-saglik-kongresi-12-15-kasim-2020-tarihine-ertelenmistir 2020-03-13