PADEPA Online http://www.padepaonline.com/ Wed, 05 Aug 2015 06:35:25 GMT FeedCreator 1.8.0-dev ([email protected]) Ginagamit ng US ang Japan para Palakasin ang Hegemonya nito sa Asyahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ginagamit-ng-us-ang-japan-para-palakasin-ang-hegemonya-nito-sa-asya Pahayag na inilabas ng Upisina ng Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle (ILPS)

Noong Abril 27, 2015, inilabas ng US at Japan ang bagong nirebisang Mga Panuntunan para sa Kooperasyon sa Depensa ng US-Japan (Guidelines for US-Japan Defense Cooperation), na naglalaman ng bagong mga mayor na komitment sa kanilang 50-taong pormal na alyansa na itinakda ng Tratado ng Mutwal na Kooperasyon at Seguridad ng US-Japan ng 1960 (1960 US-Japan

Read More...

]]>
[email protected] (Upisina ng Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle (ILPS)) Mon, 03 Aug 2015 08:42:15 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ginagamit-ng-us-ang-japan-para-palakasin-ang-hegemonya-nito-sa-asya
Pahayag ng ILPS Hinggil sa Alitang Pandagat sa Pagitan ng Pilipinas at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pahayag-ng-ilps-hinggil-sa-alitang-pandagat-sa-pagitan-ng-pilipinas-at-tsina

Ang Pilipinas ay may karapatan sa pagkakaugnay-ugnay ng mga isla nito, sa teritoryong pandagat na 12 nautical miles mula sa silangan, hilaga, kanluran at katimugang mga baybayin, sa dagdag na 200 nautical miles ng exclusive economic zone (EEZ) at sa karagdagan pang 150 nautical miles ng extended continental shelf (ECS) mula sa panlabas na hangganan ng EEZ.

Ang Tsina ay may sariling teritoryong pandagat, EEZ at ECS, at daan-daang milya ang layo ng mga ito mula sa pag-aari ng Pilipinas na naaayon sa batas. Ang pag-imbento ng pangalan gaya ng “Timog Dagat Tsina” ng

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Wed, 10 Jun 2015 09:05:06 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pahayag-ng-ilps-hinggil-sa-alitang-pandagat-sa-pagitan-ng-pilipinas-at-tsina
Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil sa Tsina at sa UShttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-tsina-at-sa-us

1. Gustong malaman ng mamamayan ang paninindigan ng kilusang masa at rebolusyonaryong kilusan, maging ang iyong tindig hinggil sa usapin ng agresyon ng Tsina sa kapuluan ng Kalayaan at Bajo de Masinloc sa Kanlurang Dagat Pilipinas (West Philippine Sea). Pakilahad ng iyong sariling pagsusuri at paninindigan sa usaping ito.

JMS: Matatag at mahigpit kong tinututulan ang agresibong gawain ng Tsina, laluna ang pananakop sa Bajo de Masinloc at ang kasalukuyang reklamasyon sa kapuluan ng Kalayaan. Ipinahayag ko na sa maraming artikulo at panayam ang aking paninindigan.
Sumasang-ayon ako sa lihim na rebolusyonaryong pwersa at sa hayag na pwersang ligal ng pambansa demokratikong kilusan na nagpahayag ng kanilang paninindigan laban sa gawaing agresyon ng Tsina na nagtatangkang kamkamin ang 100 porsyento ng ECS at 80 porsyento ng EEZ ng Pilipinas.

Mayroong bagong malawak na alyansang tinatawag na

Read More...

]]>
[email protected] (Jan Victor Ayson - Kabataang Aktibista) Sat, 06 Jun 2015 09:12:51 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-tsina-at-sa-us
Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil sa Kasalukuyang mga Usapin sa US at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-usapin-sa-us-at-tsina

JMS: Pinagsisilbihan ng VFA at EDCA ang mga imperyalistang interes ng US at hindi ang pambansang interes ng Pilipinas. Pinahihintulutan ng VFA ang halinhinan at palagiang presensya ng mga pwersang militar ng US sa Pilipinas. Samantala, garapalang pinapayagan ng EDCA ang pagtatayo ng mga base militar ng US at mga abanteng istasyon (forward stations) sa tinatawag na mga Pinahintulutang Erya (Allowed Areas).

Sa ilalim ng VFA at EDCA, hindi naging mas mabuti, mas ligtas at mas handa ang Pilipinas sa pagharap sa mga hamong panseguridad. Sa kapinsalaan ng pambansang interes ng Pilipinas, ibinalik ng

Read More...

]]>
[email protected] (Tonyo Cruz) Mon, 03 Aug 2015 09:13:45 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-usapin-sa-us-at-tsina
Gabay sa Pagtalakay ng Pahayag sa Ika-46 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinashttp://www.padepaonline.com/gabay/gabay-sa-pagtalakay-ng-pahayag-sa-ika-46-anibersaryo-ng-partido-komunista-ng-pilipinas Dumadaluyong ang rebolusyon sa Pilipinas sa gitna ng paglala ng pamalagiang krisis ng naghaharing sistema

December 26, 2014

Binabati natin ang lahat ng ating mga kasama sa mga tagumpay sa pagbubuo ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front, sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, tunay na reporma sa lupa at pagtatatag ng baseng masa sa kanayunan (mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa) at sa pagpapaigting ng kilusang masa kapwa sa kalunsuran at kanayunan.

Gaya ng dati, pinararangalan at iginagawad natin ang pinakamataas na pagkilala sa lahat ng ating rebolusyonaryong martir at bayani para sa natipong lakas ng Partido at ng rebolusyonaryong kilusang masa mula

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Wed, 06 May 2015 00:26:35 GMT http://www.padepaonline.com/gabay/gabay-sa-pagtalakay-ng-pahayag-sa-ika-46-anibersaryo-ng-partido-komunista-ng-pilipinas
Mga Rekisito sa Pagtatayo ng Sosyalistang Hinaharaphttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mga-rekisito-sa-pagtatayo-ng-sosyalistang-hinaharap Sulatin para sa Panimulang Palihan ng People’s Resources for International Solidarity and Mass Mobilization (PRISM) Utrecht, The Netherlands

May limang pangkalahatang rekisito para sa pagtatayo ng sosyalistang hinaharap. Una, matuto sa istorikong karanasan ng rebolusyonaryong proletaryado sa pagtatayo ng sosyalismo sa ika-20 siglo. Ikalawa, sunggaban ang potensyal ng sosyalistang rebolusyon sa iba’t ibang bayan sa kasalukuyang kalagayan. Ikatlo, buuin ang mga suhetibong pwersa ng rebolusyon, tulad ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado, mga organisasyong masa, epektibong mga alyansa, hukbong bayan o yunit pananggol-sa-sarili, at mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Ikaapat, isagawa ang iba’t ibang porma ng rebolusyonaryong pakikibaka para ibagsak ang makauring diktadura ng burgesya. Ikalima, itayo ang sosyalistang estado ng proletaryado sa batayan ng isang malawak na alyansa ng mamamayan, at lumahok sa tuluy-tuloy na sosyalistang rebolusyon sa larangan ng pulitika, sosyo-ekonomya at kultura.

Matuto sa istorikong karanasan sa pagtatayo ng sosyalismo!

Sa paglitaw at pag-unlad ng kapitalismong industriyal, hindi maiiwasan para sa uring kapitalista na likhain at palawakin

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Fri, 14 Nov 2014 08:53:30 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mga-rekisito-sa-pagtatayo-ng-sosyalistang-hinaharap
Sa Patung-patong na Krimen, Patalsikin si Aquino!http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sa-patung-patong-na-krimen-patalsikin-si-aquino Praymer

Sobra na ang paghihirap ng mamamayan! Sa mahigit tatlong taong inabot ng panunungkulan ng rehimeng US-Aquino, walang pakundangang inihasik nito ang mabibigat na krimeng anti-nasyonal at anti-mamamayan sa mamamayang Pilipino. Sa mga nalalabing taon nito, at bago maganap ang alinman sa mga sumusunod na posilibilidad ganap na matapos ang kanyang panunungkulan, mapagbibitiw, o mapatalsik nang lubusan tiyak na madaragdagan pa ang mga krimeng ito sa sambayanang Pilipino.

a. Una, higit pang pinalubha ng rehimeng US-Aquino ang pagpapairal ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng patuloy na pagkapit nito sa neoliberalistang patakaran ng imperyalismong US.

Lalong ibinaon ang bayan sa kalagayang atrasado, agraryo at di-industriyalisado. Higit pang nilargahan ng rehimeng Aquino ang pananalasa sa ekonomya ng bayan ng liberalisasyon sa kalakalan kung saan nakatali ang lokal na ekonomya sa pag-aangkat ng kalakal, tinatanggihan ang pagsasagawa ng tunay na makabayang industriyalisasyon, walang balak na itayo ang

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Wed, 16 Jul 2014 03:39:03 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sa-patung-patong-na-krimen-patalsikin-si-aquino
Hinggil sa Alitang Pandagat ng Pilipinas at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-alitang-pandagat-ng-pilipinas-at-tsina Panayam kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

1. Bakit mo sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa paggamit sa UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at pagsasampa ng kasong pang-arbitrasyon laban sa Tsina sa International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS), partikular sa Arbitral Tribunal na nakabase sa The Hague?

JMS: Hindi ko gaanong sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas kaysa paggamit ng UNCLOS at pagtatanggol sa karapatan sa soberanya ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino sa 200-nautical mile na Exclusive Enonomic Zone (EEZ) gayundin sa Extended Continental Shelf (ECS) na dagdag na 150 nautical miles mula sa panlabas na hangganan

Read More...

]]>
[email protected] (Roselle Valerio - Liberation International) Wed, 23 Apr 2014 04:25:05 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-alitang-pandagat-ng-pilipinas-at-tsina
Hinggil sa Pagbisita ni Obama sa Silangang Asyahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-pagbisita-ni-obama-sa-silangang-asya

Ang “pagpihit sa Asya” ng US ay isang opensibang may maraming talim kabilang ang dagdag na pagdeploy o “pagbalanseng muli” ng mga pwersang militar at base militar ng US sa rehiyon, ang kampanya para buuin ang matagal nang hinahangad na Kasunduan sa Trans-Pasipikong Sosyohan (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPPA), at ang konsolidasyon at pagpapalawak ng mga estratehikong alyansa nito kasama ang piling mga bayan sa rehiyon. Ang mga layuning ito ay bahagi ng matagalang pagtatangka ng imperyalismong US na paunlarin ang pang-ekonomya, pampulitika at pangmilitar na interes nito at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 22 Apr 2014 03:09:44 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-pagbisita-ni-obama-sa-silangang-asya
Hinggil sa Prosesong Pangkapayapaan ng GPH-MILFhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-prosesong-pangkapayapaan-ng-gph-milf Panayam ni Roselle Valerio, Liberation International

Jose Maria Sison (JMS): Kinumpirma ng mga lider mismo ng MILF ang katotohanan sa pamamagitan ng sarili nilang mga salita at gawa. Ang Batayang Batas ng Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law – BBL) at lahat ng kasunduan at mga karugtong na saklaw ng Balangakas ng Kasunduan hinggil sa Bangsamoro (Framework Agreement on the Bangsamoro – FAB) at ng Kumprehensibong Kasunduan hinggil sa Bangsamoro (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro – CAB) ay nakapailalim sa Konstitusyong 1987 (1987 Constitution) at mga konstitusyonal na proseso ng estadong Pilipino. Ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (Government of the Republic of

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas) Fri, 25 Jul 2014 02:56:51 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-prosesong-pangkapayapaan-ng-gph-milf
Bakit Sinusuportahan ni Joma Sison ang Kaso ng Pilipinas Laban sa Tsina?http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/bakit-sinusuportahan-ni-joma-sison-ang-kaso-ng-pilipinas-laban-sa-tsina

Sa isang pahayag sinabi ni Sison, ang punong konsultant ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas (National Democratic Front of the Philippines o NDFP), na mas mabuting magsampa ang Maynila ng makatarungang kaso sa ITLOS, laluna sa pangmatagalan, kaysa walang gawin.

“Una sa lahat, ang paghahain ng kaso sa ITLOS at sa Arbitral Tribunal ay hindi isang aksyong marahas, gaano man ito ipakita ng Tsina bilang aksyong palaban. Kung itinigil ng Pilipinas ang paghahapag ng kaso, tiyak na gagamitin ng Tsina ang pagtigil na ito bilang patunay ng kawalan ng matibay na paniniwala at interes sa kaso,” sabi ni Sison.

Sinabi niyang tama ang desisyon ng Pilipinas sa

Read More...

]]>
[email protected] (ABS-CBN News) Sat, 05 Apr 2014 02:05:45 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/bakit-sinusuportahan-ni-joma-sison-ang-kaso-ng-pilipinas-laban-sa-tsina
Inuulit ng ILPS ang Pandaigdigang Panawagan na Tutulan ang Imperyalistang Paggamit ng Lakas Nukleyarhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/inuulit-ng-ilps-ang-pandaigdigang-panawagan-na-tutulan-ang-imperyalistang-paggamit-ng-lakas-nukleyar

Saklaw ng Malaking Sakunang Nukleyar

Ang nuclear meltdown sa Fukushima ay idinulot ng malakas na lindol at tsunami noong Marso 11, 2011, tatlong taon na ang nakalipas. Nagresulta ito sa pagkamatay ng 1,600, paglikas ng halos 160,000 naninirahan, pagkawala sa ekonomya ng hanggang US$500 bilyon, pag-abandona sa buu-buong lunsod at malalaking parang ng bukirin. Patuloy na kumakalat ang nakamamatay na radyasyon sa iba pang mga bahagi ng Japan at sa maraming bahagi ng daigdig. Tulad ng aksidenteng Chernobyl ng 1986, ang sakunang Fukushima ng 2011 ay inuri sa blg.7, ang pinakamataas sa

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 11 Mar 2014 01:55:33 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/inuulit-ng-ilps-ang-pandaigdigang-panawagan-na-tutulan-ang-imperyalistang-paggamit-ng-lakas-nukleyar
Kababaihan ng Daigdig, Magkaisa Laban sa Imperyalistang Globalosasyonhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kababaihan-ng-daigdig-magkaisa-laban-sa-imperyalistang-globalosasyon

Nakahandusay sa landas ng neoliberalismo ang pinahirapang katawan ng daan-daang milyon ng babaing manggagawa na tuyuang piniga sa pamamagitan ng monopolyo kapitalistang pagkatas ng superganansya. Ang pakikipagkontrata sa labas ng malalaking multinasyunal na korporasyon ay nagpaliit pa sa mababa nang sahod ng mga manggagawa, dahil sa sinusubukan ng mga umuunlad na bayan na lampasan ang isa’t isa sa pag-aalok ng posibleng pinakamababang sahod para daigin ang kanilang karibal sa kontrata. Naging pamantayan na ngayon ang kontraktwalisasyon ng paggawa, pagtaas ng kota sa produksyon, maiiksing pahinga, at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Fri, 25 Jul 2014 01:44:15 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kababaihan-ng-daigdig-magkaisa-laban-sa-imperyalistang-globalosasyon
Ibinubunyag ay Kinukondena ng ILPS ang Katangian at Hangarin ng mga Nuclear Security Summit na Sinimulan ng UShttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ibinubunyag-ay-kinukondena-ng-ilps-ang-katangian-at-hangarin-ng-mga-nuclear-security-summit-na-sinimulan-ng-us

Sinimulan ni Pangulong Obama ng US ang Nuclear Security Summit sa Prague noong 2009 nang nanawagan siya sa lahat ng imperyalistang kapangyarihan na sang-ayunan ang pandaigdigang kasunduan para pagbutihin ang seguridad ng nukleyar na materyal. Idinaos ang unang summit sa Washington noong 2010 at inilatag ang mga hakbang sa tinawag na Washington Work Plan para mahigpit na mabantayan ang mapanganib na nukleyar na materyal (labis

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 04 Mar 2014 01:15:16 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ibinubunyag-ay-kinukondena-ng-ilps-ang-katangian-at-hangarin-ng-mga-nuclear-security-summit-na-sinimulan-ng-us
Sinusuri ng ILPS ang Sitwasyon sa Ukraine, Kinukondena ang Panggugulo ng US at EUhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sinusuri-ng-ilps-ang-sitwasyon-sa-ukraine-kinukondena-ang-panggugulo-ng-us-at-eu

Hinangad ng US at European Union na pasaklawin ang mga galamay ng Kanluraning monopolyong kapitalismo at ang NATO sa mga hangganan at pinakamahihinang parte ng dating Unyong Sobyet, kabilang ang Ukraine. Inakala ng seksyon ng malaking burgesya ng Ukraine na pinakasunud-sunuran sa Kanluraning imperyalismo na

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sat, 22 Feb 2014 06:48:31 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sinusuri-ng-ilps-ang-sitwasyon-sa-ukraine-kinukondena-ang-panggugulo-ng-us-at-eu
Kinukondena ng ILPS ang US sa Panunulsol ng Pakanang Kudeta, Iginigiit ang Paggalang sa Soberanya ng Venezuelahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kinukondena-ng-ilps-ang-us-sa-panunulsol-ng-pakanang-kudeta-iginigiit-ang-paggalang-sa-soberanya-ng-venezuela

Ang malisyosong pakana ng US at ng mga papet nitong pinamumunuan ni Leopoldo Lopez ay ang magtahi-tahi ng mga kondisyon para sa isang kudeta laban sa gubyerno na naaayong inihalal noong nakaraang Abril. Makatwiran si Pangulong Maduro sa pagsasagawa ng mga nararapat hakbangin laban sa US at lokal na mga salarin sa pakanang kudeta.

Ang interbensyunistang mga pahayag ng US Secretary of State na si John Kerry laban sa gubyernong Maduro ay isang atake sa pambansang soberanya at kasarinlan ng Venezuela at naglalantad ng maruming kamay ng US sa pagbubunsod ng mga kasalatan at implasyon, at pagpapalakas ng loob

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Wed, 19 Feb 2014 06:16:48 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kinukondena-ng-ilps-ang-us-sa-panunulsol-ng-pakanang-kudeta-iginigiit-ang-paggalang-sa-soberanya-ng-venezuela
Ang Imperyalismo sa Ngayon at mga Epekto nito sa Mamamayanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-imperyalismo-sa-ngayon-at-mga-epekto-nito-sa-mamamayan Talumpati sa Porum ng mga Lider, Kasapi at Alyado ng Bagong Alyansang Makabayan-Gitnang Luzon

Nagpapasalamat ako sa inyong paanyayang magsalita sa inyong porum. Salamat din na itinaon ninyo ito sa aking kaarawan. Nagpapaabot ako ng marubdob na pagbati ng pakikiisa sa inyo at pagnanais na magkamit kayo ng malalaking tagumpay sa inyong anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka.

Tatalakayin ko ang katayuan ng imperyalismo at mga epekto nito sa mga mamamayan ng daigdig hanggang sa Pilipinas at sa inyong rehiyon.

Katayuan ng Imperyalismo sa Ngayon

Ibig sabihin ng imperyalismo ay monopolyong kapitalismo. Ito ang huling yugto sa pag-unlad ng kapitalismo. Sa yugtong ito, ibayong mapagsamantala at mapang-api ang kapitalismo sa mga anakpawis ng mga bayang imperyalista at mga di-maunlad na bansa sa ikatlong daigdig. Dumadalas at lalong nagiging grabe ang pagsulpot ng krisis sa labis na produksyon at ng krisis sa labis na akumulasyon ng kapital sa kamay ng monopolyong burgesya, laluna ng pinansyal na oligarkya nito.

Papatindi

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Fri, 23 May 2014 06:38:05 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-imperyalismo-sa-ngayon-at-mga-epekto-nito-sa-mamamayan
Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil sa Kasalukuyang mga Suliranin sa Pilipinashttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-suliranin-sa-pilipinas

Nasa ibaba ang 12 tanong at umaasa kaming mabibigyan ninyo ng maiikling kasagutan (kung mapaiikli).

Salamat at hangad namin ang pinakamabuti sa iyong kaarawan.

1. Ano ang pakiramdam na mabuhay ng tatlong-kapat ng siglo, laluna hinggil sa kinahinatnan ng kasaysayan ng Pilipinas mula ng kumilos kayo para muling itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong 1968?

JMS: Masaya ako na mabuhay nang matagal para makita kung paano lumawak ang PKP sa buong bansa at umugat ito nang malalim sa hanay ng masang anakpawis ng manggagawa’t magsasaka. Mayroong 150,000 kasapi ang PKP. Pinamumunuan nito ang libu-libong Pulang mandirigma sa Bagong Hukbong Bayan at ang milyun-milyong mamamayan sa mga organisasyong masa. Ito ang namumuno sa demokratikong gubyernong bayan sa 115

Read More...

]]>
[email protected] (Tyrone Velez - Patnugot, Davao Today) Sat, 08 Feb 2014 00:49:57 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-suliranin-sa-pilipinas
Hinggil sa Partido Komunista ng Pilipinas sa Maoismo, Bagong Demokratikong Rebolusyon, Tsina at Ang Kasalukuyang Kaayusang Pandaigdiganhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-partido-komunista-ng-pilipinas-sa-maoismo-bagong-demokratikong-rebolusyon-tsina-at-ang-kasalukuyang-kaayusang-pandaigdigan Panayam kay Prop. Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

JMS: Walang kaibahan sa nilalaman ang Kaisipang Mao Zedong at Maoismo. Nang gamitin ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pariralang Kaisipang Mao Zedong noong 1969, sinaklaw nito ang lahat ng pangunahing teoretikal at praktikal na tagumpay ni Kasamang Mao. Saklaw din ang mga ito sa salitang Maoismo na ginamit ng PKP mula noong maagang bahagi ng dekada 1990. Ang pariralang

Read More...

]]>
[email protected] (New Culture Magazine - Communist Reconstruction Union of Brazil) Fri, 23 May 2014 06:39:16 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-partido-komunista-ng-pilipinas-sa-maoismo-bagong-demokratikong-rebolusyon-tsina-at-ang-kasalukuyang-kaayusang-pandaigdigan
Ang Internasyunal na Kalagayan at Ang Papel ng Rebolusyong Pilipino sa Pandaigdigang Proletaryong Rebolusyonhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-internasyunal-na-kalagayan-at-ang-papel-ng-rebolusyong-pilipino-sa-pandaigdigang-proletaryong-rebolusyon Talumpati sa isang Porum ng mga Aktibista sa New York City, Enero 24, 2014

Salamat sa pag-imbita sa akin. Ipinaaabot ko sa inyo ang aking pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa at pinakamabubuting hangarin para sa bagong taon sa anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka ng mamamayan.

Lubos akong nagagalak na ipinagdiriwang ninyo ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya nitong nakaraang 45 taon. Pinamumunuan na ng Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang pakikibakang ito mula pa noong 1968.

Naatasan akong ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng US at daigdig, ang epekto nito sa rebolusyong Pilipino at ang papel ng rebolusyong ito sa pandaigdigang rebolusyong proletaryo. Mahirap gawin ang atas sa loob lamang ng 15 minuto. Sana'y magbunsod ng ibayo pang talakayan sa inyong hanay ang paglalahad kong ito.

I. Mga mayor na punto sa Kalagayan ng US at ng Daigdig

Mula nang maganap ang matinding

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas) Fri, 24 Jan 2014 01:08:50 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-internasyunal-na-kalagayan-at-ang-papel-ng-rebolusyong-pilipino-sa-pandaigdigang-proletaryong-rebolusyon

Ang Ating PADEPA Online

Ang Ating PADEPA OnlineIto ang digital na edisyon ng ating Pambansa-Demokratikong Paaralan. Dinisenyo ang PADEPA Online upang makaagapay sa mas mabilis, sistematiko at regular na pagpapalaganap ng mga materyal para sa masigla at tuluy-tuloy na paglulunsad ng edukasyong pampulitika sa hanay ng malawak na masa at ng mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan. Sa minimum na rekisitong mga kagamitan gaya ng kompyuter at printer, maaari nang magparami ng kopya ng mga babasahin at iba pang kagamitang pang-PADEPA mula sa website na ito.