Ang Bayan

Mga Bidyo ng Ang Bayan

Ang Bayan
PADEPA Online http://www.padepaonline.com/ Wed, 25 Jan 2017 01:46:08 GMT FeedCreator 1.8.0-dev ([email protected]) Magkaisa at Palakasin ang Partido! Pamunuan ang Pambansa-Demokratikong Rebolusyon Tungo sa Mas Mataas na Antas!http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/magkaisa-at-palakasin-ang-partido-pamunuan-ang-pambansa-demokratikong-rebolusyon-tungo-sa-mas-mataas-na-antas Ika-48 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Patuloy ang sambayanang Pilipino sa pagsusulong at pagpapaigting ng kanilang pambansa-demokratikong pakikibaka sa harap ng lokal at pandaigdigang krisis. Sa halos kalahating siglo, pinamunuan ng Partido ang sambayanang Pilipino sa pagsusulong ng kanilang rebolusyonaryong pakikibaka. Magkasama silang nakapag-ipon ng malalaking tagumpay.

Nasa katayuan ngayon ang Partido para pamunuan ang pambansa-demokratikong rebolusyon samas mataas na antas sa susunod na mga taon hanggang sa tagumpay. Niyayakap at walang kapaguran nitong pinag-aaralan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo upang ilapat ang mga teorya at

Read More...

]]>
[email protected] (Partido Komunista ng Pilipinas) Sat, 14 Jan 2017 06:32:34 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/magkaisa-at-palakasin-ang-partido-pamunuan-ang-pambansa-demokratikong-rebolusyon-tungo-sa-mas-mataas-na-antas
Uring Manggagawa, Magkaisa Upang Labanan ang mga Tumitinding Atakeng Neoliberal at Militarisasyon sa Paggawahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/uring-manggagawa-magkaisa-upang-labanan-ang-mga-tumitinding-atakeng-neoliberal-at-militarisasyon-sa-paggawa Susing Talumpati sa ika-6 Kongreso ng Kilusang Mayo Uno-SMR, Marso 30-Abril 2, 2016.

Napakahalaga at napapanahon ang tema ng inyong Kongreso: Mga manggagawa, magkaisa! Lumaban sa mga tumitinding neoliberal na atake at militarisasyon sa paggawa. Ang temang ito ang aking patnubay sa aking presentasyon. Nais kong ipaabot sa inyo ang paghanga at pagpuri ng ILPS sa inyong pakikibaka at mga tagumpay, ang masahol na pagpapahirap ng imperyalismong US sa ating bayan sa ilalim ng patakarang neoliberal at militarisasyon, ang paglubha ng krisis ng global na kapitalismo at lokal na naghaharing sistema sa Pilipinas at mga tungkulin na dapat

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 03 May 2016 06:56:01 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/uring-manggagawa-magkaisa-upang-labanan-ang-mga-tumitinding-atakeng-neoliberal-at-militarisasyon-sa-paggawa
Kamtin ang mas Malalaking Tagumpay sa Digmang Bayanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kamtin-ang-mas-malalaking-tagumpay-sa-digmang-bayan Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng pagtatatag ng BHB.

Ang BHB ang pinakadakila, pinakamatatag at pinakaabanteng rebolusyonaryong armadong pwersa sa buong kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Lumakas at nakapanaig ito sa mabalasik na paglaban sa 14 na taong pasistang diktadura. Pinangibabawan nito ang lahat ng planong kampanyang militar na pinakawalan ng mga huwad na demokratikong rehimeng kasunod ng rehimeng Marcos. Nakapagpunyagi ito sa 47 taon ng tuluy-tuloy na rebolusyonaryong pakikibaka na

Read More...

]]>
[email protected] (Partido Komunista ng Pilipinas) Tue, 31 May 2016 07:05:47 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kamtin-ang-mas-malalaking-tagumpay-sa-digmang-bayan
Ibunsod ang rebolusyonaryong paglaban bilang tugon sa krisis sa daigdig at Pilipinashttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ibunsod-ang-rebolusyonaryong-paglaban-bilang-tugon-sa-krisis-sa-daigdig-at-pilipinas Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-47 anibersaryo ng muling pagtatatag nito.

Bilang abanteng destakamento ng proletaryo, pinamumunuan ng Partido ang kasalukuyang antas ng rebolusyon at ang susunod na antas ng rebolusyong sosyalista. Sa araw na ito, binibigyang-pugay at pinararangalan natin ang puu-puong libong kadre at kasapi ng Partido, ang libu-libong Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, ang puu-puong libong kasapi ng milisyang bayan, ang daan-daan libong kasapi ng mga yunit sa pananggol-sa-sarili, at ang milyun-milyong masang aktibista, na nagkamit ng mga tagumpay sa

Read More...

]]>
[email protected] (Ang Bayan - Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo) Mon, 15 Feb 2016 11:06:43 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ibunsod-ang-rebolusyonaryong-paglaban-bilang-tugon-sa-krisis-sa-daigdig-at-pilipinas
Ginagamit ng US ang Japan para Palakasin ang Hegemonya nito sa Asyahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ginagamit-ng-us-ang-japan-para-palakasin-ang-hegemonya-nito-sa-asya Pahayag na inilabas ng Upisina ng Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle (ILPS)

Noong Abril 27, 2015, inilabas ng US at Japan ang bagong nirebisang Mga Panuntunan para sa Kooperasyon sa Depensa ng US-Japan (Guidelines for US-Japan Defense Cooperation), na naglalaman ng bagong mga mayor na komitment sa kanilang 50-taong pormal na alyansa na itinakda ng Tratado ng Mutwal na Kooperasyon at Seguridad ng US-Japan ng 1960 (1960 US-Japan

Read More...

]]>
[email protected] (Upisina ng Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle (ILPS)) Mon, 03 Aug 2015 08:42:15 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ginagamit-ng-us-ang-japan-para-palakasin-ang-hegemonya-nito-sa-asya
Pahayag ng ILPS Hinggil sa Alitang Pandagat sa Pagitan ng Pilipinas at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pahayag-ng-ilps-hinggil-sa-alitang-pandagat-sa-pagitan-ng-pilipinas-at-tsina

Ang Pilipinas ay may karapatan sa pagkakaugnay-ugnay ng mga isla nito, sa teritoryong pandagat na 12 nautical miles mula sa silangan, hilaga, kanluran at katimugang mga baybayin, sa dagdag na 200 nautical miles ng exclusive economic zone (EEZ) at sa karagdagan pang 150 nautical miles ng extended continental shelf (ECS) mula sa panlabas na hangganan ng EEZ.

Ang Tsina ay may sariling teritoryong pandagat, EEZ at ECS, at daan-daang milya ang layo ng mga ito mula sa pag-aari ng Pilipinas na naaayon sa batas. Ang pag-imbento ng pangalan gaya ng “Timog Dagat Tsina” ng

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Sat, 14 Nov 2015 13:34:38 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pahayag-ng-ilps-hinggil-sa-alitang-pandagat-sa-pagitan-ng-pilipinas-at-tsina
Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil sa Tsina at sa UShttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-tsina-at-sa-us

1. Gustong malaman ng mamamayan ang paninindigan ng kilusang masa at rebolusyonaryong kilusan, maging ang iyong tindig hinggil sa usapin ng agresyon ng Tsina sa kapuluan ng Kalayaan at Bajo de Masinloc sa Kanlurang Dagat Pilipinas (West Philippine Sea). Pakilahad ng iyong sariling pagsusuri at paninindigan sa usaping ito.

JMS: Matatag at mahigpit kong tinututulan ang agresibong gawain ng Tsina, laluna ang pananakop sa Bajo de Masinloc at ang kasalukuyang reklamasyon sa kapuluan ng Kalayaan. Ipinahayag ko na sa maraming artikulo at panayam ang aking paninindigan.
Sumasang-ayon ako sa lihim na rebolusyonaryong pwersa at sa hayag na pwersang ligal ng pambansa demokratikong kilusan na nagpahayag ng kanilang paninindigan laban sa gawaing agresyon ng Tsina na nagtatangkang kamkamin ang 100 porsyento ng ECS at 80 porsyento ng EEZ ng Pilipinas.

Mayroong bagong malawak na alyansang tinatawag na

Read More...

]]>
[email protected] (Jan Victor Ayson - Kabataang Aktibista) Sat, 06 Jun 2015 09:12:51 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-tsina-at-sa-us
Paigtingin ang Pakikibaka para sa mga Karapatan ng Manggagawa, Palakasin ang Kilusang Anti-Imperyalista at Demokratiko!http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/paigtingin-ang-pakikibaka-para-sa-mga-karapatan-ng-manggagawa-palakasin-ang-kilusang-anti-imperyalista-at-demokratiko

Ating inaalaala at ipinagdiriwang ang magiting na pakikibaka ng mga manggagawa para sa walong oras na pagtatrabaho noong 1886. Bago pa ang 1886, tinangka ng burgesya na patindihin ang pagsasamantala sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapatrabaho sa kanila ng 10, 12 o kahit ng 16 na oras. Dahil hindi na kayang tiisin pa ang hirap ng di-makataong pagtatrabaho sa mahahabang oras at lumulubha ang kundisyon sa pamumuhay ng uring manggagawa, naging mas matingkad ang kahingian para sa makabuluhang pagbabawas

Read More...

]]>
[email protected] (Upisina ng Tagapangulo - International Coordinating Committee International League of Peoples’ Struggle) Thu, 27 Aug 2015 10:54:58 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/paigtingin-ang-pakikibaka-para-sa-mga-karapatan-ng-manggagawa-palakasin-ang-kilusang-anti-imperyalista-at-demokratiko
NDFP: Mga Prospek at Tungkulin sa pagdiriwang ng Ika-42 anibersaryo ng NDFP sa Maynilahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ndfp-mga-prospek-at-tungkulin-sa-pagdiriwang-ng-ika-42-anibersaryo-ng-ndfp-sa-maynila

Ang mga prospek ng NDFP sa pagpapalakas ng sarili nito, pagsusulong ng kanyang rebolusyonaryong papel at pagkakamit ng malalaking tagumpay sa bagong demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino ay mas maliwanag kaysa kailanman sa nakalipas. Patuloy na lumalala ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ang krisis ng naghaharing sistema ng malalaking kumprador, panginoong maylupa at tiwaling burukrata na pinaghaharian ng US.
Ang malawak na masa ng sambayanan ay sawang-sawa na sa naghaharing sistema at sa kasalukuyang

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas Punong Pampulitikang Tagapayo, National DemocraticFront of the Philippines) Thu, 27 Aug 2015 10:37:55 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ndfp-mga-prospek-at-tungkulin-sa-pagdiriwang-ng-ika-42-anibersaryo-ng-ndfp-sa-maynila
Patibayin ang Pagkakaisa ng mga Mamamayan ng Asya at Aprika Laban sa Neokolonyalismo na Pinamumunuan ng US: Lumaban para sa Pambansang Soberanyahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/patibayin-ang-pagkakaisa-ng-mga-mamamayan-ng-asya-at-aprika-laban-sa-neokolonyalismo-na-pinamumunuan-ng-us-lumaban-para-sa-pambansang-soberanya Susing Talumpati sa Kumperensya ng Mamamayan sa Pagdiriwang ng Ika-60 Anibersaryo ng Kumperensya ng Bandung, Awditoryum ng Padjajaran University, Bandung

Ang mga prinsipyo ng Deklarasyon ay ang sumusunod:

1. Paggalang sa batayang karapatang tao at sa hangarin at prinsipyo ng karta ng United Nations

2. Paggalang sa soberanya

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Thu, 27 Aug 2015 11:16:31 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/patibayin-ang-pagkakaisa-ng-mga-mamamayan-ng-asya-at-aprika-laban-sa-neokolonyalismo-na-pinamumunuan-ng-us-lumaban-para-sa-pambansang-soberanya
Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil sa Kasalukuyang mga Usapin sa US at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-usapin-sa-us-at-tsina

JMS: Pinagsisilbihan ng VFA at EDCA ang mga imperyalistang interes ng US at hindi ang pambansang interes ng Pilipinas. Pinahihintulutan ng VFA ang halinhinan at palagiang presensya ng mga pwersang militar ng US sa Pilipinas. Samantala, garapalang pinapayagan ng EDCA ang pagtatayo ng mga base militar ng US at mga abanteng istasyon (forward stations) sa tinatawag na mga Pinahintulutang Erya (Allowed Areas).

Sa ilalim ng VFA at EDCA, hindi naging mas mabuti, mas ligtas at mas handa ang Pilipinas sa pagharap sa mga hamong panseguridad. Sa kapinsalaan ng pambansang interes ng Pilipinas, ibinalik ng

Read More...

]]>
[email protected] (Tonyo Cruz) Mon, 03 Aug 2015 09:13:45 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-usapin-sa-us-at-tsina
Mababago ng Mamamayan ang Daigdig, Mawawakasan ang Imperyalismo para sa Isang Maningning na Kinabukasanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mababago-ng-mamamayan-ang-daigdig-mawawakasan-ang-imperyalismo-para-sa-isang-maningning-na-kinabukasan Mensahe sa Ika-4 na Pambansang Kumperensya ng Australian Chapter ng International League of Peoples’ Struggle

Naging matagumpay kayo sa pagpapaunlad ng inyong balangay alinsunod sa anti-imperyalista at demokratikong katangian ng ILPS. Mahusay ninyong nailapat sa kalagayan ng Australia ang mga prinsipyo, layunin at panuntunan ng ILPS sa 17 usapin nito. Mulat ninyong isinagawa ang inyong mga pakikibaka na may pakikiisa, kooperasyon at koordinasyon sa anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka ng mga mamamayan ng daigdig.

Nilabanan ninyo ang mga pagpapahirap ng imperyalismong US sa Australia at sa mamamayan ng Australia. Ipinagtanggol ninyo ang mga karapatan at kalagayan ng

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International Coordinating Committee International League of Peoples’ Struggle) Wed, 15 Apr 2015 10:41:00 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mababago-ng-mamamayan-ang-daigdig-mawawakasan-ang-imperyalismo-para-sa-isang-maningning-na-kinabukasan
Panayam kay Prof. Jose Maria Sison Hinggil sa Cuba at sa Pilipinas at Kanilang Mamamayanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prof-jose-maria-sisin-hinggil-sa-cuba-at-sa-pilipinas-at-kanilang-mamamayan

1. Ang Pilipinas at Cuba ay bahagi ng dalawang magkaibang kontinente at ilang libong milya ang layo sa isa’t isa. Pero may tiyak na pagkamalapit ang mga mamamayang Cubano at Pilipino. Paano mo ito mailalarawan?

JMS: May malakas na damdamin ng pagkakaisa at pag-uunawaan sa pagitan ng mga mamamayang Pilipino at Cubano dahil pareho silang nagdusa sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at imperyalismong US, at lumaban sa dalawang dayuhang kapangyarihang ito. Hinahangaan nila ang rebolusyonaryong pakikibaka at tagumpay ng isa’t isa. Ang mamamayang Pilipino ay pinupukaw ng kahanga-hangang tagumpay ng mamamayang Cubano sa pagpapalaya sa kanilang sarili mula

Read More...

]]>
[email protected] (Julia Camagong - Espesyal na Kinatawan sa Amerika Latina International League of Peoples’ Struggle) Thu, 27 Aug 2015 10:46:36 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prof-jose-maria-sisin-hinggil-sa-cuba-at-sa-pilipinas-at-kanilang-mamamayan
Ang mga Pundasyon at Motibasyon ng Imperyalistang Agresyon at ang Pinakamahahalagang Tungkulin ng Mamamayan sa Pakikibakahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-mga-pundasyon-at-motibasyon-ng-imperyalistang-agresyon-at-ang-pinakamahahalagang-tungkulin-ng-mamamayan-sa-pakikibaka Susing Talumpati sa Simposyum: Pananawagan ng Katarungan Laban sa mga Krimen ng Imperyalista sa Sangkatauhan, De Kargadoor, Utrecht

Sa hapong ito, tungkulin kong subukang itakda ang konteksto at tono ng mga presentasyon at talakayan sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga pundasyon at motibasyon ng imperyalistang agresyon at pagtukoy sa pinakamahahalagang tungkulin ng mamamayan sa

Read More...

]]>
[email protected] (Jose Maria Sison - Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle) Sat, 21 Feb 2015 11:15:54 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-mga-pundasyon-at-motibasyon-ng-imperyalistang-agresyon-at-ang-pinakamahahalagang-tungkulin-ng-mamamayan-sa-pakikibaka
Gabay sa Pagtalakay ng Pahayag sa Ika-46 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinashttp://www.padepaonline.com/gabay/gabay-sa-pagtalakay-ng-pahayag-sa-ika-46-anibersaryo-ng-partido-komunista-ng-pilipinas Dumadaluyong ang rebolusyon sa Pilipinas sa gitna ng paglala ng pamalagiang krisis ng naghaharing sistema

December 26, 2014

Binabati natin ang lahat ng ating mga kasama sa mga tagumpay sa pagbubuo ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front, sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, tunay na reporma sa lupa at pagtatatag ng baseng masa sa kanayunan (mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa) at sa pagpapaigting ng kilusang masa kapwa sa kalunsuran at kanayunan.

Gaya ng dati, pinararangalan at iginagawad natin ang pinakamataas na pagkilala sa lahat ng ating rebolusyonaryong martir at bayani para sa natipong lakas ng Partido at ng rebolusyonaryong kilusang masa mula

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Wed, 06 May 2015 00:26:35 GMT http://www.padepaonline.com/gabay/gabay-sa-pagtalakay-ng-pahayag-sa-ika-46-anibersaryo-ng-partido-komunista-ng-pilipinas
Mga Rekisito sa Pagtatayo ng Sosyalistang Hinaharaphttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mga-rekisito-sa-pagtatayo-ng-sosyalistang-hinaharap Sulatin para sa Panimulang Palihan ng People’s Resources for International Solidarity and Mass Mobilization (PRISM) Utrecht, The Netherlands

May limang pangkalahatang rekisito para sa pagtatayo ng sosyalistang hinaharap. Una, matuto sa istorikong karanasan ng rebolusyonaryong proletaryado sa pagtatayo ng sosyalismo sa ika-20 siglo. Ikalawa, sunggaban ang potensyal ng sosyalistang rebolusyon sa iba’t ibang bayan sa kasalukuyang kalagayan. Ikatlo, buuin ang mga suhetibong pwersa ng rebolusyon, tulad ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado, mga organisasyong masa, epektibong mga alyansa, hukbong bayan o yunit pananggol-sa-sarili, at mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Ikaapat, isagawa ang iba’t ibang porma ng rebolusyonaryong pakikibaka para ibagsak ang makauring diktadura ng burgesya. Ikalima, itayo ang sosyalistang estado ng proletaryado sa batayan ng isang malawak na alyansa ng mamamayan, at lumahok sa tuluy-tuloy na sosyalistang rebolusyon sa larangan ng pulitika, sosyo-ekonomya at kultura.

Matuto sa istorikong karanasan sa pagtatayo ng sosyalismo!

Sa paglitaw at pag-unlad ng kapitalismong industriyal, hindi maiiwasan para sa uring kapitalista na likhain at palawakin

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Sat, 14 Nov 2015 13:37:20 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mga-rekisito-sa-pagtatayo-ng-sosyalistang-hinaharap
Sa Patung-patong na Krimen, Patalsikin si Aquino!http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sa-patung-patong-na-krimen-patalsikin-si-aquino Praymer

Sobra na ang paghihirap ng mamamayan! Sa mahigit tatlong taong inabot ng panunungkulan ng rehimeng US-Aquino, walang pakundangang inihasik nito ang mabibigat na krimeng anti-nasyonal at anti-mamamayan sa mamamayang Pilipino. Sa mga nalalabing taon nito, at bago maganap ang alinman sa mga sumusunod na posilibilidad ganap na matapos ang kanyang panunungkulan, mapagbibitiw, o mapatalsik nang lubusan tiyak na madaragdagan pa ang mga krimeng ito sa sambayanang Pilipino.

a. Una, higit pang pinalubha ng rehimeng US-Aquino ang pagpapairal ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng patuloy na pagkapit nito sa neoliberalistang patakaran ng imperyalismong US.

Lalong ibinaon ang bayan sa kalagayang atrasado, agraryo at di-industriyalisado. Higit pang nilargahan ng rehimeng Aquino ang pananalasa sa ekonomya ng bayan ng liberalisasyon sa kalakalan kung saan nakatali ang lokal na ekonomya sa pag-aangkat ng kalakal, tinatanggihan ang pagsasagawa ng tunay na makabayang industriyalisasyon, walang balak na itayo ang

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Wed, 16 Jul 2014 03:39:03 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sa-patung-patong-na-krimen-patalsikin-si-aquino
Hinggil sa Alitang Pandagat ng Pilipinas at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-alitang-pandagat-ng-pilipinas-at-tsina Panayam kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

1. Bakit mo sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa paggamit sa UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at pagsasampa ng kasong pang-arbitrasyon laban sa Tsina sa International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS), partikular sa Arbitral Tribunal na nakabase sa The Hague?

JMS: Hindi ko gaanong sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas kaysa paggamit ng UNCLOS at pagtatanggol sa karapatan sa soberanya ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino sa 200-nautical mile na Exclusive Enonomic Zone (EEZ) gayundin sa Extended Continental Shelf (ECS) na dagdag na 150 nautical miles mula sa panlabas na hangganan

Read More...

]]>
[email protected] (Roselle Valerio - Liberation International) Wed, 23 Apr 2014 04:25:05 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-alitang-pandagat-ng-pilipinas-at-tsina
Hinggil sa Pagbisita ni Obama sa Silangang Asyahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-pagbisita-ni-obama-sa-silangang-asya

Ang “pagpihit sa Asya” ng US ay isang opensibang may maraming talim kabilang ang dagdag na pagdeploy o “pagbalanseng muli” ng mga pwersang militar at base militar ng US sa rehiyon, ang kampanya para buuin ang matagal nang hinahangad na Kasunduan sa Trans-Pasipikong Sosyohan (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPPA), at ang konsolidasyon at pagpapalawak ng mga estratehikong alyansa nito kasama ang piling mga bayan sa rehiyon. Ang mga layuning ito ay bahagi ng matagalang pagtatangka ng imperyalismong US na paunlarin ang pang-ekonomya, pampulitika at pangmilitar na interes nito at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 22 Apr 2014 03:09:44 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-pagbisita-ni-obama-sa-silangang-asya
Hinggil sa Prosesong Pangkapayapaan ng GPH-MILFhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-prosesong-pangkapayapaan-ng-gph-milf Panayam ni Roselle Valerio, Liberation International

Jose Maria Sison (JMS): Kinumpirma ng mga lider mismo ng MILF ang katotohanan sa pamamagitan ng sarili nilang mga salita at gawa. Ang Batayang Batas ng Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law – BBL) at lahat ng kasunduan at mga karugtong na saklaw ng Balangakas ng Kasunduan hinggil sa Bangsamoro (Framework Agreement on the Bangsamoro – FAB) at ng Kumprehensibong Kasunduan hinggil sa Bangsamoro (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro – CAB) ay nakapailalim sa Konstitusyong 1987 (1987 Constitution) at mga konstitusyonal na proseso ng estadong Pilipino. Ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (Government of the Republic of

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas) Fri, 25 Jul 2014 02:56:51 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-prosesong-pangkapayapaan-ng-gph-milf