PADEPA Online http://www.padepaonline.com/ Sat, 30 May 2015 15:01:55 GMT FeedCreator 1.8.0-dev ([email protected]) Gabay sa Pagtalakay ng Pahayag sa Ika-46 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinashttp://www.padepaonline.com/gabay/gabay-sa-pagtalakay-ng-pahayag-sa-ika-46-anibersaryo-ng-partido-komunista-ng-pilipinas Dumadaluyong ang rebolusyon sa Pilipinas sa gitna ng paglala ng pamalagiang krisis ng naghaharing sistema

December 26, 2014

Binabati natin ang lahat ng ating mga kasama sa mga tagumpay sa pagbubuo ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front, sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, tunay na reporma sa lupa at pagtatatag ng baseng masa sa kanayunan (mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa) at sa pagpapaigting ng kilusang masa kapwa sa kalunsuran at kanayunan.

Gaya ng dati, pinararangalan at iginagawad natin ang pinakamataas na pagkilala sa lahat ng ating rebolusyonaryong martir at bayani para sa natipong lakas ng Partido at ng rebolusyonaryong kilusang masa mula

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Wed, 06 May 2015 00:26:35 GMT http://www.padepaonline.com/gabay/gabay-sa-pagtalakay-ng-pahayag-sa-ika-46-anibersaryo-ng-partido-komunista-ng-pilipinas
Sa Patung-patong na Krimen, Patalsikin si Aquino!http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sa-patung-patong-na-krimen-patalsikin-si-aquino Praymer

Sobra na ang paghihirap ng mamamayan! Sa mahigit tatlong taong inabot ng panunungkulan ng rehimeng US-Aquino, walang pakundangang inihasik nito ang mabibigat na krimeng anti-nasyonal at anti-mamamayan sa mamamayang Pilipino. Sa mga nalalabing taon nito, at bago maganap ang alinman sa mga sumusunod na posilibilidad ganap na matapos ang kanyang panunungkulan, mapagbibitiw, o mapatalsik nang lubusan tiyak na madaragdagan pa ang mga krimeng ito sa sambayanang Pilipino.

a. Una, higit pang pinalubha ng rehimeng US-Aquino ang pagpapairal ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng patuloy na pagkapit nito sa neoliberalistang patakaran ng imperyalismong US.

Lalong ibinaon ang bayan sa kalagayang atrasado, agraryo at di-industriyalisado. Higit pang nilargahan ng rehimeng Aquino ang pananalasa sa ekonomya ng bayan ng liberalisasyon sa kalakalan kung saan nakatali ang lokal na ekonomya sa pag-aangkat ng kalakal, tinatanggihan ang pagsasagawa ng tunay na makabayang industriyalisasyon, walang balak na itayo ang

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Wed, 16 Jul 2014 03:39:03 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sa-patung-patong-na-krimen-patalsikin-si-aquino
Hinggil sa Alitang Pandagat ng Pilipinas at Tsinahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-alitang-pandagat-ng-pilipinas-at-tsina Panayam kay Prof. Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

1. Bakit mo sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa paggamit sa UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at pagsasampa ng kasong pang-arbitrasyon laban sa Tsina sa International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS), partikular sa Arbitral Tribunal na nakabase sa The Hague?

JMS: Hindi ko gaanong sinusuportahan ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas kaysa paggamit ng UNCLOS at pagtatanggol sa karapatan sa soberanya ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino sa 200-nautical mile na Exclusive Enonomic Zone (EEZ) gayundin sa Extended Continental Shelf (ECS) na dagdag na 150 nautical miles mula sa panlabas na hangganan

Read More...

]]>
[email protected] (Roselle Valerio - Liberation International) Wed, 23 Apr 2014 04:25:05 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-alitang-pandagat-ng-pilipinas-at-tsina
Hinggil sa Pagbisita ni Obama sa Silangang Asyahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-pagbisita-ni-obama-sa-silangang-asya

Ang “pagpihit sa Asya” ng US ay isang opensibang may maraming talim kabilang ang dagdag na pagdeploy o “pagbalanseng muli” ng mga pwersang militar at base militar ng US sa rehiyon, ang kampanya para buuin ang matagal nang hinahangad na Kasunduan sa Trans-Pasipikong Sosyohan (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPPA), at ang konsolidasyon at pagpapalawak ng mga estratehikong alyansa nito kasama ang piling mga bayan sa rehiyon. Ang mga layuning ito ay bahagi ng matagalang pagtatangka ng imperyalismong US na paunlarin ang pang-ekonomya, pampulitika at pangmilitar na interes nito at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 22 Apr 2014 03:09:44 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-pagbisita-ni-obama-sa-silangang-asya
Hinggil sa Prosesong Pangkapayapaan ng GPH-MILFhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-prosesong-pangkapayapaan-ng-gph-milf Panayam ni Roselle Valerio, Liberation International

Jose Maria Sison (JMS): Kinumpirma ng mga lider mismo ng MILF ang katotohanan sa pamamagitan ng sarili nilang mga salita at gawa. Ang Batayang Batas ng Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law – BBL) at lahat ng kasunduan at mga karugtong na saklaw ng Balangakas ng Kasunduan hinggil sa Bangsamoro (Framework Agreement on the Bangsamoro – FAB) at ng Kumprehensibong Kasunduan hinggil sa Bangsamoro (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro – CAB) ay nakapailalim sa Konstitusyong 1987 (1987 Constitution) at mga konstitusyonal na proseso ng estadong Pilipino. Ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (Government of the Republic of

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas) Fri, 25 Jul 2014 02:56:51 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-prosesong-pangkapayapaan-ng-gph-milf
Bakit Sinusuportahan ni Joma Sison ang Kaso ng Pilipinas Laban sa Tsina?http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/bakit-sinusuportahan-ni-joma-sison-ang-kaso-ng-pilipinas-laban-sa-tsina

Sa isang pahayag sinabi ni Sison, ang punong konsultant ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas (National Democratic Front of the Philippines o NDFP), na mas mabuting magsampa ang Maynila ng makatarungang kaso sa ITLOS, laluna sa pangmatagalan, kaysa walang gawin.

“Una sa lahat, ang paghahain ng kaso sa ITLOS at sa Arbitral Tribunal ay hindi isang aksyong marahas, gaano man ito ipakita ng Tsina bilang aksyong palaban. Kung itinigil ng Pilipinas ang paghahapag ng kaso, tiyak na gagamitin ng Tsina ang pagtigil na ito bilang patunay ng kawalan ng matibay na paniniwala at interes sa kaso,” sabi ni Sison.

Sinabi niyang tama ang desisyon ng Pilipinas sa

Read More...

]]>
[email protected] (ABS-CBN News) Sat, 05 Apr 2014 02:05:45 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/bakit-sinusuportahan-ni-joma-sison-ang-kaso-ng-pilipinas-laban-sa-tsina
Inuulit ng ILPS ang Pandaigdigang Panawagan na Tutulan ang Imperyalistang Paggamit ng Lakas Nukleyarhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/inuulit-ng-ilps-ang-pandaigdigang-panawagan-na-tutulan-ang-imperyalistang-paggamit-ng-lakas-nukleyar

Saklaw ng Malaking Sakunang Nukleyar

Ang nuclear meltdown sa Fukushima ay idinulot ng malakas na lindol at tsunami noong Marso 11, 2011, tatlong taon na ang nakalipas. Nagresulta ito sa pagkamatay ng 1,600, paglikas ng halos 160,000 naninirahan, pagkawala sa ekonomya ng hanggang US$500 bilyon, pag-abandona sa buu-buong lunsod at malalaking parang ng bukirin. Patuloy na kumakalat ang nakamamatay na radyasyon sa iba pang mga bahagi ng Japan at sa maraming bahagi ng daigdig. Tulad ng aksidenteng Chernobyl ng 1986, ang sakunang Fukushima ng 2011 ay inuri sa blg.7, ang pinakamataas sa

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 11 Mar 2014 01:55:33 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/inuulit-ng-ilps-ang-pandaigdigang-panawagan-na-tutulan-ang-imperyalistang-paggamit-ng-lakas-nukleyar
Kababaihan ng Daigdig, Magkaisa Laban sa Imperyalistang Globalosasyonhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kababaihan-ng-daigdig-magkaisa-laban-sa-imperyalistang-globalosasyon

Nakahandusay sa landas ng neoliberalismo ang pinahirapang katawan ng daan-daang milyon ng babaing manggagawa na tuyuang piniga sa pamamagitan ng monopolyo kapitalistang pagkatas ng superganansya. Ang pakikipagkontrata sa labas ng malalaking multinasyunal na korporasyon ay nagpaliit pa sa mababa nang sahod ng mga manggagawa, dahil sa sinusubukan ng mga umuunlad na bayan na lampasan ang isa’t isa sa pag-aalok ng posibleng pinakamababang sahod para daigin ang kanilang karibal sa kontrata. Naging pamantayan na ngayon ang kontraktwalisasyon ng paggawa, pagtaas ng kota sa produksyon, maiiksing pahinga, at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Fri, 25 Jul 2014 01:44:15 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kababaihan-ng-daigdig-magkaisa-laban-sa-imperyalistang-globalosasyon
Ibinubunyag ay Kinukondena ng ILPS ang Katangian at Hangarin ng mga Nuclear Security Summit na Sinimulan ng UShttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ibinubunyag-ay-kinukondena-ng-ilps-ang-katangian-at-hangarin-ng-mga-nuclear-security-summit-na-sinimulan-ng-us

Sinimulan ni Pangulong Obama ng US ang Nuclear Security Summit sa Prague noong 2009 nang nanawagan siya sa lahat ng imperyalistang kapangyarihan na sang-ayunan ang pandaigdigang kasunduan para pagbutihin ang seguridad ng nukleyar na materyal. Idinaos ang unang summit sa Washington noong 2010 at inilatag ang mga hakbang sa tinawag na Washington Work Plan para mahigpit na mabantayan ang mapanganib na nukleyar na materyal (labis

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 04 Mar 2014 01:15:16 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ibinubunyag-ay-kinukondena-ng-ilps-ang-katangian-at-hangarin-ng-mga-nuclear-security-summit-na-sinimulan-ng-us
Sinusuri ng ILPS ang Sitwasyon sa Ukraine, Kinukondena ang Panggugulo ng US at EUhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sinusuri-ng-ilps-ang-sitwasyon-sa-ukraine-kinukondena-ang-panggugulo-ng-us-at-eu

Hinangad ng US at European Union na pasaklawin ang mga galamay ng Kanluraning monopolyong kapitalismo at ang NATO sa mga hangganan at pinakamahihinang parte ng dating Unyong Sobyet, kabilang ang Ukraine. Inakala ng seksyon ng malaking burgesya ng Ukraine na pinakasunud-sunuran sa Kanluraning imperyalismo na

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sat, 22 Feb 2014 06:48:31 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/sinusuri-ng-ilps-ang-sitwasyon-sa-ukraine-kinukondena-ang-panggugulo-ng-us-at-eu
Kinukondena ng ILPS ang US sa Panunulsol ng Pakanang Kudeta, Iginigiit ang Paggalang sa Soberanya ng Venezuelahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kinukondena-ng-ilps-ang-us-sa-panunulsol-ng-pakanang-kudeta-iginigiit-ang-paggalang-sa-soberanya-ng-venezuela

Ang malisyosong pakana ng US at ng mga papet nitong pinamumunuan ni Leopoldo Lopez ay ang magtahi-tahi ng mga kondisyon para sa isang kudeta laban sa gubyerno na naaayong inihalal noong nakaraang Abril. Makatwiran si Pangulong Maduro sa pagsasagawa ng mga nararapat hakbangin laban sa US at lokal na mga salarin sa pakanang kudeta.

Ang interbensyunistang mga pahayag ng US Secretary of State na si John Kerry laban sa gubyernong Maduro ay isang atake sa pambansang soberanya at kasarinlan ng Venezuela at naglalantad ng maruming kamay ng US sa pagbubunsod ng mga kasalatan at implasyon, at pagpapalakas ng loob

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Wed, 19 Feb 2014 06:16:48 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kinukondena-ng-ilps-ang-us-sa-panunulsol-ng-pakanang-kudeta-iginigiit-ang-paggalang-sa-soberanya-ng-venezuela
Ang Imperyalismo sa Ngayon at mga Epekto nito sa Mamamayanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-imperyalismo-sa-ngayon-at-mga-epekto-nito-sa-mamamayan Talumpati sa Porum ng mga Lider, Kasapi at Alyado ng Bagong Alyansang Makabayan-Gitnang Luzon

Nagpapasalamat ako sa inyong paanyayang magsalita sa inyong porum. Salamat din na itinaon ninyo ito sa aking kaarawan. Nagpapaabot ako ng marubdob na pagbati ng pakikiisa sa inyo at pagnanais na magkamit kayo ng malalaking tagumpay sa inyong anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka.

Tatalakayin ko ang katayuan ng imperyalismo at mga epekto nito sa mga mamamayan ng daigdig hanggang sa Pilipinas at sa inyong rehiyon.

Katayuan ng Imperyalismo sa Ngayon

Ibig sabihin ng imperyalismo ay monopolyong kapitalismo. Ito ang huling yugto sa pag-unlad ng kapitalismo. Sa yugtong ito, ibayong mapagsamantala at mapang-api ang kapitalismo sa mga anakpawis ng mga bayang imperyalista at mga di-maunlad na bansa sa ikatlong daigdig. Dumadalas at lalong nagiging grabe ang pagsulpot ng krisis sa labis na produksyon at ng krisis sa labis na akumulasyon ng kapital sa kamay ng monopolyong burgesya, laluna ng pinansyal na oligarkya nito.

Papatindi

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Fri, 23 May 2014 06:38:05 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-imperyalismo-sa-ngayon-at-mga-epekto-nito-sa-mamamayan
Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil sa Kasalukuyang mga Suliranin sa Pilipinashttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-suliranin-sa-pilipinas

Nasa ibaba ang 12 tanong at umaasa kaming mabibigyan ninyo ng maiikling kasagutan (kung mapaiikli).

Salamat at hangad namin ang pinakamabuti sa iyong kaarawan.

1. Ano ang pakiramdam na mabuhay ng tatlong-kapat ng siglo, laluna hinggil sa kinahinatnan ng kasaysayan ng Pilipinas mula ng kumilos kayo para muling itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong 1968?

JMS: Masaya ako na mabuhay nang matagal para makita kung paano lumawak ang PKP sa buong bansa at umugat ito nang malalim sa hanay ng masang anakpawis ng manggagawa’t magsasaka. Mayroong 150,000 kasapi ang PKP. Pinamumunuan nito ang libu-libong Pulang mandirigma sa Bagong Hukbong Bayan at ang milyun-milyong mamamayan sa mga organisasyong masa. Ito ang namumuno sa demokratikong gubyernong bayan sa 115

Read More...

]]>
[email protected] (Tyrone Velez - Patnugot, Davao Today) Sat, 08 Feb 2014 00:49:57 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/panayam-kay-prop-jose-maria-sison-hinggil-sa-kasalukuyang-mga-suliranin-sa-pilipinas
Hinggil sa Partido Komunista ng Pilipinas sa Maoismo, Bagong Demokratikong Rebolusyon, Tsina at Ang Kasalukuyang Kaayusang Pandaigdiganhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-partido-komunista-ng-pilipinas-sa-maoismo-bagong-demokratikong-rebolusyon-tsina-at-ang-kasalukuyang-kaayusang-pandaigdigan Panayam kay Prop. Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas

JMS: Walang kaibahan sa nilalaman ang Kaisipang Mao Zedong at Maoismo. Nang gamitin ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pariralang Kaisipang Mao Zedong noong 1969, sinaklaw nito ang lahat ng pangunahing teoretikal at praktikal na tagumpay ni Kasamang Mao. Saklaw din ang mga ito sa salitang Maoismo na ginamit ng PKP mula noong maagang bahagi ng dekada 1990. Ang pariralang

Read More...

]]>
[email protected] (New Culture Magazine - Communist Reconstruction Union of Brazil) Fri, 23 May 2014 06:39:16 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-partido-komunista-ng-pilipinas-sa-maoismo-bagong-demokratikong-rebolusyon-tsina-at-ang-kasalukuyang-kaayusang-pandaigdigan
Ang Internasyunal na Kalagayan at Ang Papel ng Rebolusyong Pilipino sa Pandaigdigang Proletaryong Rebolusyonhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-internasyunal-na-kalagayan-at-ang-papel-ng-rebolusyong-pilipino-sa-pandaigdigang-proletaryong-rebolusyon Talumpati sa isang Porum ng mga Aktibista sa New York City, Enero 24, 2014

Salamat sa pag-imbita sa akin. Ipinaaabot ko sa inyo ang aking pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa at pinakamabubuting hangarin para sa bagong taon sa anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka ng mamamayan.

Lubos akong nagagalak na ipinagdiriwang ninyo ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya nitong nakaraang 45 taon. Pinamumunuan na ng Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang pakikibakang ito mula pa noong 1968.

Naatasan akong ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng US at daigdig, ang epekto nito sa rebolusyong Pilipino at ang papel ng rebolusyong ito sa pandaigdigang rebolusyong proletaryo. Mahirap gawin ang atas sa loob lamang ng 15 minuto. Sana'y magbunsod ng ibayo pang talakayan sa inyong hanay ang paglalahad kong ito.

I. Mga mayor na punto sa Kalagayan ng US at ng Daigdig

Mula nang maganap ang matinding

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas) Fri, 24 Jan 2014 01:08:50 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ang-internasyunal-na-kalagayan-at-ang-papel-ng-rebolusyong-pilipino-sa-pandaigdigang-proletaryong-rebolusyon
Espesyal na Pag-aaral Hinggil sa Pork Barrelhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/espesyal-na-pag-aaral-hinggil-sa-pork-barrel

Noong nakaraang Agosto, nalantad ang malaking kurakutan sa Priority Development Assistance Fund (PDAF). Dumaan sa JLN Corporation ng negosyanteng si Janet Lim-Napoles ang P10 bilyong PDAF ng iba't ibang kongresista at senador. Si Napoles ang nagtayo ng mga pekeng organisasyong magsasaka na benepisyaryo diumano ng PDAF.

Agad na bumulwak ang galit ng masa sa iskandalo at umalingawngaw ang panawagan na alisin ang “pork barrel”. Noong una’y ayaw tanggalin ng rehimeng Aquino ang “pork barrel” ng kongreso. Ipinagmatwid nila na kailangan ito sa kaunlaran, at mga mambabatas ang tuwirang nakaaalam ng pangangailangan ng kani-kanilang distrito at kinakatawan. Ipinangatwiran din nila na ang mga pangungurakot ni Napoles ay naganap sa ilalim ng rehimeng Arroyo at ayon kay Noynoy, ang kanyang administrasyon ay mahigpit na tumatalima sa “tuwid na daan”.

Nang patuloy na lumaganap ang mga protestang masa na sumasaklaw sa iba’t ibang sektor ng lipunan, laluna nang lumabas ang ulat ng Commission on Audit (COA) kaugnay nito, napilitan ang

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Fri, 31 Jan 2014 12:37:15 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/espesyal-na-pag-aaral-hinggil-sa-pork-barrel
Isulong ang Pambansa - Demokratikong Rebolusyon sa Pamamagitan ng Digmang Bayan sa Gitna ng Lumalalang Pandaigdigan at Lokal na Krisishttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/isulong-ang-pambansa-demokratikong-rebolusyon-sa-pamamagitan-ng-digmang-bayan-sa-gitna-ng-lumalalang-pandaigdigan-at-lokal-na-krisis Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas

Sa ika-45 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikong batayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, ipinagdiriwang natin ang natipon at bagong mga tagumpay ng Partido at mamamayang Pilipino sa bagong demokratikong rebolusyon laban sa naghaharing sistema ng malalaking kumprador at panginoong maylupang sunud-sunuran sa imperyalismong US.

Determinado tayong isulong ang bagong demokratikong rebolusyon sa batayan ng ating lakas sa ideolohiya, pulitika at organisasyon, pangibabawan ang ating mga pagkakamali at kahinaan, ilatag ang ating mga tungkulin at isakatuparan ang mga iyon upang ibunsod ang mas malalaking tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka.

Ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista ay nagtatagal at lumalala. Bunga nito, patuloy ang paglalim at paglubha ng palagiang krisis ng lokal na naghaharing sistema. Ang kundisyon ng krisis ay nagdudulot ng di mabatang pagdurusa sa mamamayan at nagtutulak sa kanila na lumaban sa lahat ng paraan.

Alinsunod sa disenyo ng US, layunin ng Oplan Bayanihan na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan o pawalansaysay ito sa pagkukumbina ng papatinding mga brutal at mapanupil na kampanyang militar at ng huwad na paglalarawan

Read More...

]]>
[email protected] (Komite Sentral - Partido Komunista ng Pilipinas) Tue, 27 May 2014 04:25:29 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/isulong-ang-pambansa-demokratikong-rebolusyon-sa-pamamagitan-ng-digmang-bayan-sa-gitna-ng-lumalalang-pandaigdigan-at-lokal-na-krisis
Ilantad at Kondenahin ang US Federal Reserve Bilang Instrumento ng Oligarkiya sa Pinansya ng UShttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ilantad-at-kondenahin-ang-us-federal-reserve-bilang-instrumento-ng-oligarkiya-sa-pinansya-ng-us

Ang US Federal Reserve ay nilikha sa pamamagitan ng Batas ng Federal Reserve na nilagdaan ni U.S. President Woodrow Wilson noong Disyembre 23, 1913. Isa itong pagpapataw sa mamamayan ng sasandakot na oligarkiya sa pinansya na nagplano nito sa isang pagpupulong sa Isla ng Jekyll at minadali ito sa Kongreso ng US para papirmahan sa pamamagitan ng isang pangunahing pulitiko na bantog sa pagiging ahente ng oligarkiya sa pinansya.

Kabilang sa mga utak na nasa likuran ng pagkakalikha ng US

Read More...

]]>
[email protected] (Opisina ng Tagapangulo - Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Thu, 30 Jan 2014 10:53:04 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ilantad-at-kondenahin-ang-us-federal-reserve-bilang-instrumento-ng-oligarkiya-sa-pinansya-ng-us
Pakikiisa sa Internasyunal na Asambleya ng Mamamayan sa Detroit Laban sa mga Bangko at Laban sa Austeridadhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pakikiisa-sa-internasyunal-na-asambleya-ng-mamamayan-sa-detroit-laban-sa-mga-bangko-at-laban-sa-austeridad

Ang mapagsamantalang sistema ng monopolyo kapitalismo ay lubhang malupit. Walang habas itong ipinatutupad nang mahigit tatlong dekada sa ilalim ng neoliberal na patakaran sa ekonomya ng imperyalistang US at pininsala ang sahod at kundisyon ng pamumuhay ng mamamayang Amerikano at ng mamamayan ng Detroit sa partikular. Matagal nang sentro ng produksyong

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Tue, 01 Oct 2013 07:44:20 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pakikiisa-sa-internasyunal-na-asambleya-ng-mamamayan-sa-detroit-laban-sa-mga-bangko-at-laban-sa-austeridad
Nahihiwalay ang Imperyalismong US sa Planong Salakayin ang Syriahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/nahihiwalay-ang-imperyalismong-us-sa-planong-salakayin-ang-syria

Sa mga pahayag at kilos ni Obama, na sa kabalintunaa’y ginawaran ng Nobel Peace Prize noong 2009, ganap na binasura ang kanyang maskara ng kapayapaan at inilantad ang kanyang sarili na kasimbabaro at kasing-aroganteng tagapagtaguyod ng digma gaya ng mga nauna sa kanya. Ang tuwirang superbisyon niya sa mga atakeng drone na bumiktima ng di mabilang na mga kaswalting sibilyan na garapalang tinaguriang “panagot na pisala” (“collateral damage”) ay nagpapatunay kay Obama na kasingmapamaslang ng nakaraang mga pangulo ng imperyalistang US sa pagsasakatuparan ng kanilang mga digma para sa pandaigdigang hegemonya at superyoridad kumpara sa kanilang karibal na mga imperyalista.

Nagdagdag si Obama ng isang bagong “konsepto” para bigyang-katwiran ang digmang US laban sa mga bayang tulad ng Syria. Sa kanyang

Read More...

]]>
[email protected] (Opisina ng Tagapangulo - Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Thu, 30 Jan 2014 06:51:27 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/nahihiwalay-ang-imperyalismong-us-sa-planong-salakayin-ang-syria

Ang Ating PADEPA Online

Ang Ating PADEPA OnlineIto ang digital na edisyon ng ating Pambansa-Demokratikong Paaralan. Dinisenyo ang PADEPA Online upang makaagapay sa mas mabilis, sistematiko at regular na pagpapalaganap ng mga materyal para sa masigla at tuluy-tuloy na paglulunsad ng edukasyong pampulitika sa hanay ng malawak na masa at ng mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan. Sa minimum na rekisitong mga kagamitan gaya ng kompyuter at printer, maaari nang magparami ng kopya ng mga babasahin at iba pang kagamitang pang-PADEPA mula sa website na ito.