PADEPA Online http://www.padepaonline.com/ Wed, 23 Apr 2014 21:22:53 GMT FeedCreator 1.8.0-dev ([email protected]) Espesyal na Pag-aaral Hinggil sa Pork Barrelhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/espesyal-na-pag-aaral-hinggil-sa-pork-barrel

Noong nakaraang Agosto, nalantad ang malaking kurakutan sa Priority Development Assistance Fund (PDAF). Dumaan sa JLN Corporation ng negosyanteng si Janet Lim-Napoles ang P10 bilyong PDAF ng iba't ibang kongresista at senador. Si Napoles ang nagtayo ng mga pekeng organisasyong magsasaka na benepisyaryo diumano ng PDAF.

Agad na bumulwak ang galit ng masa sa iskandalo at umalingawngaw ang panawagan na alisin ang “pork barrel”. Noong una’y ayaw tanggalin ng rehimeng Aquino ang “pork barrel” ng kongreso. Ipinagmatwid nila na kailangan ito sa kaunlaran, at mga mambabatas ang tuwirang nakaaalam ng pangangailangan ng kani-kanilang distrito at kinakatawan. Ipinangatwiran din nila na ang mga pangungurakot ni Napoles ay naganap sa ilalim ng rehimeng Arroyo at ayon kay Noynoy, ang kanyang administrasyon ay mahigpit na tumatalima sa “tuwid na daan”.

Nang patuloy na lumaganap ang mga protestang masa na sumasaklaw sa iba’t ibang sektor ng lipunan, laluna nang lumabas ang ulat ng Commission on Audit (COA) kaugnay nito, napilitan ang

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Fri, 31 Jan 2014 12:37:15 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/espesyal-na-pag-aaral-hinggil-sa-pork-barrel
Ilantad at Kondenahin ang US Federal Reserve Bilang Instrumento ng Oligarkiya sa Pinansya ng UShttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ilantad-at-kondenahin-ang-us-federal-reserve-bilang-instrumento-ng-oligarkiya-sa-pinansya-ng-us

Ang US Federal Reserve ay nilikha sa pamamagitan ng Batas ng Federal Reserve na nilagdaan ni U.S. President Woodrow Wilson noong Disyembre 23, 1913. Isa itong pagpapataw sa mamamayan ng sasandakot na oligarkiya sa pinansya na nagplano nito sa isang pagpupulong sa Isla ng Jekyll at minadali ito sa Kongreso ng US para papirmahan sa pamamagitan ng isang pangunahing pulitiko na bantog sa pagiging ahente ng oligarkiya sa pinansya.

Kabilang sa mga utak na nasa likuran ng pagkakalikha ng US

Read More...

]]>
[email protected] (Opisina ng Tagapangulo - Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Thu, 30 Jan 2014 10:53:04 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ilantad-at-kondenahin-ang-us-federal-reserve-bilang-instrumento-ng-oligarkiya-sa-pinansya-ng-us
Pakikiisa sa Internasyunal na Asambleya ng Mamamayan sa Detroit Laban sa mga Bangko at Laban sa Austeridadhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pakikiisa-sa-internasyunal-na-asambleya-ng-mamamayan-sa-detroit-laban-sa-mga-bangko-at-laban-sa-austeridad

Ang mapagsamantalang sistema ng monopolyo kapitalismo ay lubhang malupit. Walang habas itong ipinatutupad nang mahigit tatlong dekada sa ilalim ng neoliberal na patakaran sa ekonomya ng imperyalistang US at pininsala ang sahod at kundisyon ng pamumuhay ng mamamayang Amerikano at ng mamamayan ng Detroit sa partikular. Matagal nang sentro ng produksyong

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Tue, 01 Oct 2013 07:44:20 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pakikiisa-sa-internasyunal-na-asambleya-ng-mamamayan-sa-detroit-laban-sa-mga-bangko-at-laban-sa-austeridad
Nahihiwalay ang Imperyalismong US sa Planong Salakayin ang Syriahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/nahihiwalay-ang-imperyalismong-us-sa-planong-salakayin-ang-syria

Sa mga pahayag at kilos ni Obama, na sa kabalintunaa’y ginawaran ng Nobel Peace Prize noong 2009, ganap na binasura ang kanyang maskara ng kapayapaan at inilantad ang kanyang sarili na kasimbabaro at kasing-aroganteng tagapagtaguyod ng digma gaya ng mga nauna sa kanya. Ang tuwirang superbisyon niya sa mga atakeng drone na bumiktima ng di mabilang na mga kaswalting sibilyan na garapalang tinaguriang “panagot na pisala” (“collateral damage”) ay nagpapatunay kay Obama na kasingmapamaslang ng nakaraang mga pangulo ng imperyalistang US sa pagsasakatuparan ng kanilang mga digma para sa pandaigdigang hegemonya at superyoridad kumpara sa kanilang karibal na mga imperyalista.

Nagdagdag si Obama ng isang bagong “konsepto” para bigyang-katwiran ang digmang US laban sa mga bayang tulad ng Syria. Sa kanyang

Read More...

]]>
[email protected] (Opisina ng Tagapangulo - Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Thu, 30 Jan 2014 06:51:27 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/nahihiwalay-ang-imperyalismong-us-sa-planong-salakayin-ang-syria
Hinggil sa Lumalalang Marahas na Tunggalian sa Ehiptohttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-lumalalang-marahas-na-tunggalian-sa-ehipto

Ang krisis sa lipunan at ekonomya ang pangunahing salik kung bakit sumali sa mga kilusang masa ang milyun-milyon sa malawak na masa ng mamamayan. Binatikos nila ang mataas na tantos ng kawalang trabaho, nagtataasang presyo ng batayang bilihin, ang korupsyon at panunupil ng awtoritaryong rehimeng Mubarak. Humingi sila ng demokrasya at mas mabuting kundisyon ng pamumuhay. Ang mga pwersa ng Kaliwa at liberal na demokrasya, laluna sa hanay ng manggagawa at kabataan, ang nangibabaw sa pakikibakang masa. Pero lumahok din sa mga kilusang masa ang Kapatirang Muslim (Muslim Brotherhood) at, sa katunayan, sila ang pinakamalaking

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sun, 08 Dec 2013 07:16:03 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-lumalalang-marahas-na-tunggalian-sa-ehipto
Hinggil sa Korapsyon at mga Protestang Masa: Panayam kay Prof. Jose Ma. Sisonhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-korapsyon-at-mga-protestang-masa-panayam-kay-prof-jose-ma-sison

Kinapanayam ng Pinoy Weekly si Prof. Jose Ma. Sison, ang punong pampulitikang konsultant ng Pambansang Demokrtrikong Prente ng Pilipinas (National Democratic Front of the Philippines – NDFP), hinggil sa kanyang mga ideya tungkol sa korapsyon at sa mga protestang masa na nalikha ng panggagantsong pork barrel. Ang NDFP na nagtataguyod ng

Read More...

]]>
[email protected] (Ilang-Ilang D. Quijano - Pinoy Weekly Online) Sun, 08 Dec 2013 07:17:33 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/hinggil-sa-korapsyon-at-mga-protestang-masa-panayam-kay-prof-jose-ma-sison
Ituluy-tuloy ang Protesta Laban sa Korapsyon at "Pork Barrel" ng Rehimeng Aquinohttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ituluy-tuloy-ang-protesta-laban-sa-korapsyon-at-pork-barrel-ng-rehimeng-aquino

Ang iginigiit ng sambayanang Pilipino na pagpawi sa buong sistema ng pork barrel ay nagiging mas kagyat sa harap ng naghuhumiyaw na pang-ekonomyang pagdarahop na kinatatangain ng pag-imbulog ng halaga ng mga batayang bilihin, mababang kita, malawakang kawalang-hanapbuhay, malaganap na kawalang-lupa at pangangamkam ng lupa at ng kawalan ng libreng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pabahay.

Ang malawakang demonstrasyon noong Agosto 26 sa Luneta ay isang malinaw na palatandaan ng tindi ng pagkasuklam ng sambayanang Pilipino sa rehimeng Aquino at sa naghaharing sistema ng korapsyon na kinakatawan at ipinagtatatanggol nito. Pinagsisiklab ang galit ng sambayanang Pilipino sa pag-abuso sa pondo ng pork barrel at pinagpupuyos din ng katotohanang hindi sinaklaw ng mga upisyal na pag-awdit ng Commission

Read More...

]]>
[email protected] (Partido Komunista ng Pilipinas) Sat, 28 Sep 2013 05:06:38 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ituluy-tuloy-ang-protesta-laban-sa-korapsyon-at-pork-barrel-ng-rehimeng-aquino
Neoliberalismo at Imperyalistang Krisis: Ang Matinding Epekto sa mga Karapatang Tao at Kapayapaanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/neoliberalismo-at-imperyalistang-krisis-ang-matinding-epekto-sa-mga-karapatang-tao-at-kapayapaan Susing Talumpati sa Internasyunal na Kumperensya hinggil sa mga Karapatang Tao at Kapayapaan sa Pilipinas, Hulyo 19, 2013

Dahil sa kanilang tagumpay sa pag-oorganisa ng kumperensyang ito at ng Mga Internasyunal na Misyong Solidaridad, binabati namin ang Internasyunal na Komite sa Koordinasyon para sa mga Karapatang Tao sa Pilipinas (International Coordinating Committee for Human Rights in the Philippines), Karapatan (Alyansa para sa Pagsusulong ng mga Karapatan ng Mamamayan) at ang Ekumenikal na Tinig para sa mga Karapatang Tao at Kapayapaan (Ecumenical

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Mon, 10 Feb 2014 11:42:16 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/neoliberalismo-at-imperyalistang-krisis-ang-matinding-epekto-sa-mga-karapatang-tao-at-kapayapaan
Espesyal na Pag-aaral Hinggil sa Eleksyong 2013http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/espesyal-na-pag-aaral-hinggil-sa-eleksyong-2013

Sa darating na Mayo 2013, idaraos na naman ang eleksyon para sa mga senador at mga lokal na opisyal. Masasaksihang muli ang magagarbong pangangampanya, mga miting de abanse, billboard at polyeto, mga pangako, kulapulan ng paninira, gimik sa panunuyo, pamimili ng boto, karahasang pulitikal, atbp. Magaganap ito sa gitna ng lalong tumitinding krisis sa ekonomya at pulitika ng bayan.

Lugmok ang ekonomyang malapyudal. Baon sa utang ang Pilipinas: aabot sa 5.8 trilyong piso ang total outstanding debt nito sa 2013. Tuluy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga batayang pangangailangan – pagkain, kuryente, tubig, LPG, atbp. habang katiting lamang ang anumang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Patuloy na naghihirap ang mga magsasaka. Talamak ang kawalan ng trabaho at mas dumadami ang naghihikahos, nagugutom at namumulubi.

Ayon sa pagtaya ng IBON sa NSO data, ang kabuuang bilang ng walang trabaho at kulang ng trabaho ay dumami ng 780,000 nitong huling dalawang taon, mula 10.9 milyon noong Abril 2010 tungo sa

Read More...

]]>
[email protected] (Pambansang Kagawaran sa Edukasyon) Sat, 07 Sep 2013 10:56:57 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/espesyal-na-pag-aaral-hinggil-sa-eleksyong-2013
Kahalagahan at Kabuluhan ng Manipesto ng mga Komunista sa Nagpapatuloy na Pakikibaka ng Sambayanang Pilipinohttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kahalagahan-at-kabuluhan-ng-manipesto-ng-mga-komunista-sa-nagpapatuloy-na-pakikibaka-ng-sambayanang-pilipino

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat!
Isang malaking karangalan para sa akin ang maimbitahan bilang punong tagapagsalita ng Diosdado Fortuna Academy, isang pampulitikang paaralan ng mga manggagawa sa rehiyong Timog Katagalugan na naglalayong magbigay ng programang pang-edukasyon sa mga manggagawa at propesyunal sa pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos ng kanilang hanay laban sa naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal.

Ipinapaabot ko ang aking pinakamarubdob na pakikiisa sa mga organisador at mga delegado sa porum na ito para sa ika-165 taong anibersaryo ng pagkakalimbag ng Communist Manifesto o Manipesto ng mga Komunista. Nais kong samantalahin ang pagkakataon na ito upang talakayin ang kahalagahan at kabuluhan ng dakila at makasaysayang dokumentong ito sa nagpapatuloy na pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya.

Nais kong talakayin ang paksa sa dalawang bahagi. Una, ilalahad ko ang Communist Manifesto na siyang naglatag ng mga pundamental na prinsipyong gabay

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas at Kasalukuyang Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle) Tue, 01 Oct 2013 05:44:32 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kahalagahan-at-kabuluhan-ng-manipesto-ng-mga-komunista-sa-nagpapatuloy-na-pakikibaka-ng-sambayanang-pilipino
Kinukondena ng ILPS ang mga Pag-atake ng Israeli sa Mamamayang Palestino sa Gazahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kinukondena-ng-ilps-ang-mga-pag-atake-ng-israeli-sa-mamamayang-palestino-sa-gaza

Kami ay nakikiisa sa mamamayang Palestino na nakikipaglaban para sa kanilang pambansang soberenya at lupang-tinubuan. Ang Israel ay isang matagal nang mananalakay at mananakop ng Palestine. Talagang ganap na ipokrito para sa Israel ang angkinin ang karapatang ipagtanggol-ang-sarili.

Labis ang kasamaan ng Zionistang Israel sa inilulunsad nitong asasinasyong pampulitika at iba pang ekstrahudisyal na pamamaslang at sa pagpupuntirya ng mga atakeng panghimpapawid laban sa sibilyang populasyon at istrukturang panlipunan ng Gaza. Punung-puno ng malisya at karuwagan ang ginagawa nitong pamamaslang ng mga sibilyan pati mga bata at pangwawasak sa

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Fri, 16 Nov 2012 20:23:52 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/kinukondena-ng-ilps-ang-mga-pag-atake-ng-israeli-sa-mamamayang-palestino-sa-gaza
Paigtingin ang Pakikibaka Laban sa mga Hakbanging Pang Austeridad, Laban sa Imperyalismo at Lahat ng Reaksyunaryo!http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/paigtingin-ang-pakikibaka-laban-sa-mga-hakbanging-pang-austeridad-laban-sa-imperyalismo-at-lahat-ng-reaksyunaryo Pahayag ng Solidaridad ng Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng Mamamayan Para sa 14 Nobyembre na Araw ng Pagkilos ng proletaryado at mamamayan ng Europe

Nakatitiyak kami na ang mobilisasyong masa ay magiging matagumpay at isusulong ang pakikibaka laban sa mga hakbanging pang-austeridad sa isang bago at mas mataas na antas. Isang malapad na hanay ng pinakamalalaking unyon sa paggawa ng Europe ang nagkasundong maglunsad ng mga martsa at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sun, 08 Sep 2013 05:42:44 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/paigtingin-ang-pakikibaka-laban-sa-mga-hakbanging-pang-austeridad-laban-sa-imperyalismo-at-lahat-ng-reaksyunaryo
Pambungad na Talumpati sa Ikalawang Asembleya ng Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng Mamamayan Canadahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pambungad-na-talumpati-sa-ikalawang-asembleya-ng-internasyunal-na-liga-ng-pakikibaka-ng-mamamayan-canada

Binabati namin kayo sa inyong pagtatagumpay na tipunin ang Asembleya at sa pagsisimula ng katulad na mga kaugnay na okasyon gaya ng okasyon ng mga Pangunahing Tagapagsalta na nilahukan ng mga anti-imperyalistang personalidad na namumukod-tangi at nagbibigay-inspirasyon; ang Kumperensya sa Karapatang Mabuhay, Karapatang Lumaban; at ang Pangmasang Artilerya ng Kultura ng Sambayanan.

Ang Ikalawang Pangkalahatang Asembleya ay isang okasyon para balik-aralan ang kalagayan sa Canada, ang inyong papel bilang balangay ng ILPS ng Canada at ang inyong karanasan mula noong Unang Pangkalahatang Asembleya, para linawin ang mga pampubliko at panloob na mga isyung napakahalaga sa inyong higit pang pag-unlad at para itakda ang mga

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Fri, 09 Nov 2012 20:03:57 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pambungad-na-talumpati-sa-ikalawang-asembleya-ng-internasyunal-na-liga-ng-pakikibaka-ng-mamamayan-canada
Mensahe ng Pakikiisa sa Kadamay sa Okasyon ng Ika-4 na Pambansang Kongresohttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mensahe-ng-pakikiisa-sa-kadamay-sa-okasyon-ng-ika-4-na-pambansang-kongreso

Pagkakataon ang kongreso para suriin ang kalagayan ng maralitang lungsod, lagumin ang karanasan ng Kadamay, patingkarin ang inyong mga kalakasan at pangibabawan ang mga kahinaan at itakda ang mga tungkulin para ibayong patatagin ang inyong pagkakaisa at diwang mapanlaban, palakasin at palawakin ang inyong organisasyon at isulong ang kilusan sa bago at mas mataas na antas ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Humaharap ngayon ang maralitang lungsod sa papalubhang krisis ng pandaigdigang kapitalismo at ng lokal na naghaharing sistema at sa papatinding pang-aapi at pagsasamantala sa ilalim ng rehimeng US-Aquino. Kung gayon, napakahalaga at napapanahon ang tema ng inyong Kongreso: Paigtingin ang kilusang masa laban sa rehimeng US-Aquino! Magpalakas at magpalawak para sa tagumpay ng pambansa-demokratikong pakikibaka!

Tampok ang pasistang

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Mon, 05 Nov 2012 19:59:11 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mensahe-ng-pakikiisa-sa-kadamay-sa-okasyon-ng-ika-4-na-pambansang-kongreso
Mensahe ng Pakikiisa sa Desaparecidoshttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mensahe-ng-pakikiisa-sa-desaparecidos Sa Ikatlong Pangkalahatang Asambleya ng Desaparecidos sa Nobyembre 2-3, 2012

Sa aming pananaw, napakahalaga ang pagtutuon ninyo ng pansin sa mga biktima ng pagdukot at pagpapalaho upang ilantad ang mga pangyayari at mga may-pananagutan, pagkaisahin ang mga pamilya at kaibigan ng mga biktima at sambayanan at pagsikapang kamtin ang katarungan.

Sa bahagi ng aking pamilya, mahalaga ang inyong gawain. Laging naala-ala namin ang magkasunod na pagdukot ng militar noong unang hati ng 1971 kay Carlos B. del Rosario, na bayaw ng misis ko at opisyal ng Kabataang Makabayan, at kay Francisco C. Sison, na aking kapatid.

Sila ang mga unang biktima ng pagdukot at pagkawala sa Maynila kaugnay ng mga kilos ni Marcos sa pagsupil sa pambansa demokratikong kilusan. Dinukot sila ng kaaway dahil sa akala nitong masasabi nila ang kinaroroonan naming mag-asawa na

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sat, 07 Sep 2013 11:58:00 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mensahe-ng-pakikiisa-sa-desaparecidos
Mensahe ng Solidaridad sa Mamamayan ng Afghanistanhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mensahe-ng-solidaridad-sa-mamamayan-ng-afghanistan

Kami, ang Internasyunal na Komite sa Koordinasyon at ang daan-daang kasapi-organisasyon ng Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng Mamamayan (International League of Peoples’ Struggle – ILPS) sa iba’t ibang rehiyon ng daigdig, ay nagpapahayag ng aming matatag na pakikiisa sa mamamayan ng Afghanistan sa kanilang rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismong US, sa NATO at sa mga reaksyunaryong papet na kinakatawan ni Karzai at iba pang panginoong-militar.

Ang mamamayan ng Afghanistan ay mga biktima ng imperyalistang kapangyarihan na nagnanasa at naghahangad na pagharian ang Afghanistan bilang isang pinagmumulan ng murang paggawa at hilaw na materyal, bilang isang pamilihan para sa mga manupakturang industriyal, bilang isang larangan ng pamumuhunan na umaani ng mga supertubo at bilang isang estratehikong lugar para sa pang-ekonomya, pampulitka at

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulo, Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sat, 07 Sep 2013 11:47:14 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/mensahe-ng-solidaridad-sa-mamamayan-ng-afghanistan
Ulat Hinggil sa Araw ng Paggunita kay Sankarahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ulat-hinggil-sa-araw-ng-paggunita-kay-sankara

Dapat banggitin na lahat ng gastusin kaugnay sa paghahanda at pagdaraos ng Paggunita ay sinaklaw ng ILPS at IBON International. Kinilala ito ng publiko noong Araw ng Paggunita at marurubdob na pasasalamat ang ipinaabot sa dalawang organisasyon.

I) Mga Lumahok

Mayroong mahigit na 100 kalahok sa buong araw. Kinabilangan ito ng mga kasama at kompanyero mula sa Guinea-Conakry; Ivory Coast; Mali; Niger; Cape Verde; Gambia; Guinea-Bissau; Nigeria; Democratic Republic of Congo (DRC); Uganda at ang Pilipinas. Halos lahat sa kanila ay lumahok sa Kumperensyang Pampinansya na idinaos noong nakaraang linggo.

Ang mga panyero at kasama mula Mauritania, Burkina Faso, Benin

Read More...

]]>
[email protected] (Internasyunal na Liga ng Pakikibaka ng mga Mamamayan) Sat, 07 Sep 2013 11:34:36 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/ulat-hinggil-sa-araw-ng-paggunita-kay-sankara
Pag-unlad, Kasalukuyang Katayuan at mga Prospek ng Teorya at Praktikang Maoista sa Pilipinashttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pag-unlad-kasalukuyang-katayuan-at-mga-prospek-ng-teorya-at-praktikang-maoista-sa-pilipinas Kumperensya hinggil sa Maoismo, Jan van Eyck Academie, Maastricht, 5 Setyembre 2012

Muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa teoretikal na pundasyon ng Marxismo-Leninismo-Kaispang Mao Zedong noong ika-26 ng Disyembre 1968. Mula noong 1995, upisyal nitong ginamit ang terminong Maoismo na singkahulugan ng Kaisipang Mao Zedong. Ang paggamit sa termino ay dahil sa pag-aayon sa lenggwahe kaugnay ng Marxismo-Leninismo at hindi dahil sa anumang pagbabago sa kahulugan o linya kaugnay ng Kaisipang Mao Zedong. Mula noong ika-3 ng Setyembre 1993, sa kanyang mensahe sa Simposyum hinggil sa Kaisipang Mao Zedong sa Manila, tinukoy ng tagapangulong tagapagtatag ng PKP ang mga nagtataguyod ng Kaisipang Mao Zedong bilang mga Maoista.

Naninindigan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa depinisyon nito sa Kaisipang Mao Zedong o Maoismo bilang pangatlong yugto sa pag-unlad ng teorya at praktika ng rebolusyonaryong proletaryado tungo sa ultimong layuning komunismo. Nagmumula ang umiiral na yugto ng

Read More...

]]>
[email protected] (Prof. Jose Maria Sison - Tagapangulong Tapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas) Sat, 07 Sep 2013 11:10:36 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/pag-unlad-kasalukuyang-katayuan-at-mga-prospek-ng-teorya-at-praktikang-maoista-sa-pilipinas
Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa kababaihang Pilipino sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan nang may protestahttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/nakikiisa-ang-partido-komunista-ng-pilipinas-sa-kababaihang-pilipino-sa-pagdiriwang-ng-pandaigdigang-araw-ng-kababaihan-nang-may-protesta

“Ang kababaihang Pilipino, laluna, ang kababaihan mula sa hanay ng masang anakpawis, ay dumaranas ng tumitinding pang-aapi at kahirapan na resulta ng walang-patid na pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo, panlutong gas, pagkain at iba pang batayang kalakal, tubig, kuryente, edukasyon, kalusugan at iba pang mahahalagang serbisyong panlipunan”, sabi ng PKP.

Dagdag pa ng PKP, “Ang kababaihan ang nagpapasan ng bigat ng krisis pang-ekonomya. Bilang mga ina, nagdurusa sila na nakikitang nagugutom ang kanilang mga anak, o hindi makapasok sa eskuwelahan, o kapag ang kanilang mga anak ay may sakit at walang makuhang serbisyong pangkalusugan.”

“Ang kababaihang Pilipino ay nagdurusa sa ilalim ng

Read More...

]]>
[email protected] (Partido Komunista ng Pilipinas) Thu, 08 Mar 2012 18:14:01 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/nakikiisa-ang-partido-komunista-ng-pilipinas-sa-kababaihang-pilipino-sa-pagdiriwang-ng-pandaigdigang-araw-ng-kababaihan-nang-may-protesta
Iginigiit ng PKP ang pagpapatalsik ng mga tropang Amerikano mula sa operasyon ng Oplan Bayanihan sa Bikolhttp://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/iginigiit-ng-pkp-ang-pagpapatalsik-ng-mga-tropang-amerikano-mula-sa-operasyon-ng-oplan-bayanihan-sa-bikol

“Ang lumalaking tuwirang paglahok ng militar ng US sa Oplan Bayanihan ay isang lantarang pagyurak sa pambansang soberanya ng Pilipinas at nagpapakita sa pang-aalipusta ng mga imperyalista ng US sa paggigiit ng Pilipinas para sa pambansang kalayaan,” dagdag ng PKP.

Nitong nakaraan, tinuligsa ng mga rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng Pambansa Demokratikong Prente–Bikol ang planong pagdating ng mga tropang Amerikano at hinikayat ang mamamayan na tutulan ang tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas.

“Isasalarawan ng embahada at ng mga upisyal militar ng US ang Operation

Read More...

]]>
[email protected] (Partido Komunista ng Pilipinas) Sun, 04 Mar 2012 18:03:31 GMT http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/iginigiit-ng-pkp-ang-pagpapatalsik-ng-mga-tropang-amerikano-mula-sa-operasyon-ng-oplan-bayanihan-sa-bikol

Ang Ating PADEPA Online

Ang Ating PADEPA OnlineIto ang digital na edisyon ng ating Pambansa-Demokratikong Paaralan. Dinisenyo ang PADEPA Online upang makaagapay sa mas mabilis, sistematiko at regular na pagpapalaganap ng mga materyal para sa masigla at tuluy-tuloy na paglulunsad ng edukasyong pampulitika sa hanay ng malawak na masa at ng mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan. Sa minimum na rekisitong mga kagamitan gaya ng kompyuter at printer, maaari nang magparami ng kopya ng mga babasahin at iba pang kagamitang pang-PADEPA mula sa website na ito.