പണീലാ!

ഞാനേ… ഈ ബ്ലോഗൊന്ന് പൊളിച്ചടുക്കുവാണ്

ഇപ്പ ശെര്യാക്കിത്തരാം