ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 29 Mar 2020 12:02:31 +0700 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มขยายวงกว้างและระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ วางแผน ซักซ้อม และเตรียมการให้เกิดการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทาง ลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุดและให้เกิดความราบรื่นต่อการดำเนินงาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9500 Mon, 23 Mar 2020 19:22:59 +0700 ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา ที่เดินทางจาก กทม. และปริมณฑล ตั้งแต่ 22 มี.ค. 63 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่พักอาศัย ด้วย กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนัก หรือ ที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด : รายละเอียดตามหนังสือขอความร่วมมือกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากร นักศึกษา ทั้ง 5 วิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9499 Sun, 22 Mar 2020 16:18:35 +0700 พบกับ “psuconnext” ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางสื่อโซเชี่ยล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ส่งตรงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ นักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย นอกจาก ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9498 Fri, 20 Mar 2020 11:13:20 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้ 1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9497 Wed, 18 Mar 2020 15:53:33 +0700 ม.อ. ออกมาตรการการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร กรณีการระบาดของ COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ได้มีการแพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย เพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม ดังนี้ - ห้ามนักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ให้แจ้งเหตุผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ตามแต่กรณี และให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9496 Tue, 17 Mar 2020 18:30:17 +0700 สำนักเครื่องมือฯ ม.สงขลานครินทร์ บริการทดสอบกัญชาและกัญชง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบริการทดสอบ กัญชาและกัญชง (Cannabis testing) ประเภท น้ำมัน และผง รายการรับบริการทดสอบประกอบด้วย การทดสอบเชิงคุณภาพ ของสารสำคัญในกัญชาและกัญชง ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เชื้อจุลินทรีย์ และการทดสอบหาองค์ประกอบอย่างหยาบ ทั้งนี้ สำนักเครื่องมือฯ ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ จากกรมควบคุมวัตถุเสพติด เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-286904-7 email: osit@group.psu.ac.th ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9495 Tue, 17 Mar 2020 14:57:29 +0700 วิดีโอแนะนำโปรแกรมการสอนสดออนไลน์โปรแกรม ZOOM และ Microsoft Team สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ได้จัดทำวิดีโอแนะนำการติดตั้งโปรแกรมการเรียนการสอนสดผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams รวมทั้งแนะนำการเข้าสู่ระบบ การใช้งานโปรแกรม การแลกเปลี่ยนสนทนาในชั้นเรียน การสร้างกลุ่มชั้นเรียน รวมทั้งข้อแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรม ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ ทีมงาน ท่านสามารถเลือกใช้โปรแกรม ZOOM หรือ Microsoft Team ได้ตามความถนัด ติดตามการใช้งานโปรแกรมได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8CFhoakfaZjUoCKLk2xeIkTJsTp-hFTz สอบถามรายล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9494 Tue, 17 Mar 2020 09:06:56 +0700 สารสนเทศด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 ที่น่าเชื่อถือ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แนะนำแหล่งสารสนเทศด้านงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่น่าเชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้ 1. BMJ เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/39JRDBp 2. Cambridge University Press เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2TKRl7L 3. Centers for Disease Control and Prevention เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2wQyxe6 4. Cochrane เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2wNRAWI 5. Elsevier เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2THX... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9493 Mon, 16 Mar 2020 12:26:00 +0700 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Talyor&Francis ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF และ HTML เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.taylorfrancis.com/ สามารถใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9492 Mon, 16 Mar 2020 12:14:00 +0700 สงขลานครินทร์จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ โดยกิจกรรม มีการรับบริจาคโลหิต จำหน่ายหนังสือมือสอง จำหน่ายผ้าสร้างสุข นำรายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์   พร้อมทั้งกิจกรรมสอนทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9491 Sat, 14 Mar 2020 21:55:22 +0700 สูจิบัตรและวีดิโอสัมภาษณ์ผู้รับรางวัลเด่น งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันจัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” (PRIDE OF PSU) เพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และยังมีการมอบรางวัลนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน รางวัลผู้ผ่านการป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9490 Sat, 14 Mar 2020 21:46:21 +0700 ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และการประกันสุขภาพ นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 จำนวนประมาณ 38,000 คน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074282682 , 074 282210 และ 074 446732 รายละเอียดประกาศ || n9489_PSUTHDOC190313 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9489 Fri, 13 Mar 2020 11:19:09 +0700 พิพิธภัณฑ์ ฯ ม.อ. แม่ข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ ร่วมกับ บ.ราช กรุ๊ป จัดอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะศูนย์แม่ข่ายประสานงานภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ภาคใต้) กล่าวรายงานการจัดอบรม คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดในนามผู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9488 Fri, 13 Mar 2020 11:09:47 +0700 ประกวดราคาประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากรหรือญาติสายตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากรหรือญาติสายตรง ประจำปี 2563 ผู้สนใจยื่นซองหลักฐานและซองเสนอเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 6-20 เมษายน 2563 ในเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282053-4 : รายละเอียดประกาศประกวดราคา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9487 Fri, 13 Mar 2020 10:42:04 +0700 13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น "วันสงขลานครินทร์" และในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัย" ซึ่งมีพัฒนาการในช่วงเริ่มก่อตั้งมหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9486 Fri, 13 Mar 2020 10:34:50 +0700